[Elementy wniosków o wydanie pozwolenia lub uzgodnienia] - Art. 27a. - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i... - Dz.U.2022.457 t.j. - OpenLEX

Art. 27a. - [Elementy wniosków o wydanie pozwolenia lub uzgodnienia] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.457 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.
Art.  27a.  [Elementy wniosków o wydanie pozwolenia lub uzgodnienia]
1. 
Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, powinien zawierać nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy, szczegółowe określenie przedsięwzięcia wymagającego pozwolenia i jego celu ze wskazaniem:
1) 19
 proponowanej lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na mapę morską, a w przypadku przedsięwzięć niewymagających pozwolenia na budowę zlokalizowanych na morskich wodach wewnętrznych współrzędnych naniesionych na mapę morską, mapę zasadniczą lub mapę ewidencyjną, wyznaczających akwen przeznaczony na realizację i eksploatację przedsięwzięcia w przypadku gdy proponowana lokalizacja dotyczy morskiej farmy wiatrowej, lokalizacja ta musi odpowiadać obszarowi określonemu w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;;
2)
powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację przedsięwzięcia oraz okresu niezbędnego do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;
3) 20
 charakterystycznych parametrów technicznych i wartości planowanego przedsięwzięcia, łącznie z przedstawieniem etapów i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz z przedstawieniem sposobów przekazywania produktu na ląd w przypadku morskich farm wiatrowych minimalny zakres informacji o charakterystycznych parametrach technicznych określa art. 23 ust. 5a; wartość planowanego przedsięwzięcia podaje się dla przedsięwzięć planowanych, realizowanych lub eksploatowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej;
4)
oceny skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) 21
 zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru zawierające w szczególności numer tego wpisu, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem innym niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;
2)
opis technologii planowanego przedsięwzięcia;
3)
informacje o środowisku znajdującym się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
4)
opis potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego zasoby naturalne zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę;
5)
opis środków zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko morskie;
6)
opis przyjętych założeń i zastosowanych metod prognozy oraz wykorzystanych danych o środowisku morskim, ze wskazaniem trudności powstałych przy gromadzeniu niezbędnych informacji;
7)
projekt programu monitoringu, w tym monitoringu środowiska i zarządzania procesem inwestycyjnym i eksploatacyjnym;
8)
opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718), znajdujących się w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
9) 22
 w przypadku wniosku dotyczącego zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych lub jego elementów - wnioskodawca dołącza także oryginały lub poświadczone kopie wstępnych warunków przyłączenia albo warunków przyłączenia albo umowy lub umów o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej dla morskiej farmy wiatrowej, z której wyprowadzana będzie moc za pomocą zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy lub jego elementów, objętych wnioskiem.
2a. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2b.  23
 Jeżeli wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2, zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wnioskodawca składa dodatkowy egzemplarz wniosku wraz z tymi załącznikami, który nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa. Charakterystyczne parametry techniczne przedsięwzięcia, o których mowa w art. 23 ust. 5 i 5a, oraz proponowana lokalizacja przedsięwzięcia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.
2c.  24
 Dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4-7, nie dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wniosek dotyczy przedsięwzięcia niewymagającego pozwolenia na budowę.
2d.  25
 Zmianę wniosku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rodzaju planowanego przedsięwzięcia, proponowanej lokalizacji planowanego przedsięwzięcia wykraczającej poza proponowaną lokalizację wskazaną w tym wniosku, charakterystycznych parametrów technicznych planowanego przedsięwzięcia wykraczających poza wartości graniczne wskazane w tym wniosku lub wartości planowanego przedsięwzięcia traktuje się jak wniesienie nowego wniosku i cofnięcie poprzedniego wniosku.
3.  26
 Przepisy ust. 1-2d stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1, a także wniosku o wydanie uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz kolejnego wniosku, o którym mowa w art. 27c ust. 1.
4.  27
 W postępowaniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1, dotyczącym przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę, a także w postępowaniu rozstrzygającym, o którym mowa w art. 27d ust. 1, wnioski i pisma składa się i doręcza za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) albo na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002).
5.  28
 Wniosek złożony w inny sposób niż określony w ust. 4 pozostawia się bez rozpoznania.
19 Art. 27a ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2515) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2022 r.
20 Art. 27a ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2515) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2022 r.
21 Art. 27a ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2515) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2022 r.
22 Art. 27a ust. 2 pkt 9 dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1604) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 sierpnia 2022 r.
23 Art. 27a ust. 2b zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 listopada 2022 r.
24 Art. 27a ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2515) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2022 r.
25 Art. 27a ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2515) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2022 r.
26 Art. 27a ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2515) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2022 r.
27 Art. 27a ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2515) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2022 r.
28 Art. 27a ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. f ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2515) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2022 r.