[Zasięg pasa nadbrzeżnego; pas techniczny i pas ochronny] - Art. 36. - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i... - Dz.U.2022.457 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Zasięg pasa nadbrzeżnego; pas techniczny i pas ochronny] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.457 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.
Art.  36.  [Zasięg pasa nadbrzeżnego; pas techniczny i pas ochronny]
1. 
Pasem nadbrzeżnym jest obszar lądowy przyległy do linii brzegu morskiego.
2. 
W skład pasa nadbrzeżnego wchodzą:
1)
pas techniczny - stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
2)
pas ochronny - obejmujący obszar, w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni wpływ na stan pasa technicznego.
3. 
Pas nadbrzeżny przebiega wzdłuż wybrzeża morskiego.
4. 
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalną i maksymalną szerokość pasa technicznego i ochronnego oraz sposób wyznaczania ich granic, kierując się uwarunkowaniami lokalnymi, rzeźbą terenu, formą jego zabudowy oraz uwzględniając oddziaływanie żywiołu morskiego na brzeg morski.
5. 
Dyrektor właściwego urzędu morskiego, w drodze zarządzenia, określa:
1)
granice pasa technicznego, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin, a na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej - po zasięgnięciu opinii tych jednostek oraz wyznacza granice pasa technicznego w terenie;
2)
granice pasa ochronnego w uzgodnieniu z właściwym wojewodą i właściwymi radami gmin, a na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej - po zasięgnięciu opinii tych jednostek oraz wyznacza granice pasa ochronnego.
6.  50
 Organy, o których mowa w ust. 5, wydają opinię lub uzgadniają projekt granicy pasa technicznego lub projekt granicy pasa ochronnego w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania projektu; niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako pozytywne zaopiniowanie lub uzgodnienie projektu.
50 Art. 36 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022.2515) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2022 r.