Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.7.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

USTAWA
z dnia 17 listopada 1994 r.
o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Art.  1.

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:
a) w pkt 1 wyraz "Niemcami" zastępuje się wyrazami "Republiką Federalną Niemiec",
b) w pkt 3 wyrazy "Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich" zastępuje się wyrazami "Federacją Rosyjską";
2) w art. 25 wyrazy "Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej i w «Ostrzeżeniach Nawigacyjnych»" zastępuje się wyrazami "Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej";
3) w art. 29 w ust. 1 wyrazy "sześć miesięcy" zastępuje się wyrazami "trzy miesiące";
4) w art. 42 w ust. 2:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach,"

b) dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

"12) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności,

13) oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu.";

5) w art. 46 po wyrazach "w zakresie wymienionym w art. 42" dodaje się wyrazy "oraz w zakresie hydrografii i kartografii morskiej.";
6) w art. 48:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakresie nie unormowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz w pasie technicznym - dyrektor urzędu morskiego może ustanawiać w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania się.",

b) skreśla się ust. 3;
7) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

"Art. 48a. 1. Nadzór nad wydawaniem przepisów przez terenowe organy administracji morskiej sprawuje Minister Transportu i Gospodarki Morskiej.

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej uchyla przepisy wydawane przez dyrektorów urzędów morskich niezgodne z ustawami oraz aktami wydanymi w celu ich wykonania.";

8) art. 49 otrzymuje brzmienie:

"Art. 49. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawują na obszarze swego działania dyrektorzy urzędów morskich.";

9) w art. 50 w ust. 1 po wyrazach "w art. 42" dodaje się wyrazy "ust. 2 pkt 1-6 i pkt 9";
10) w art. 56 wyraz "dziesięciokrotnego" zastępuje się wyrazem "dwudziestokrotnego".
Art.  2.
1. Środki osobowe, rzeczowe i finansowe Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej podlegają przekazaniu urzędom morskim w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej określi, w drodze zarządzenia, zakres i tryb przekazania środków, o których mowa w ust. 1.
Art.  3. 1

(uchylony).

Art.  4.

Traci moc ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o państwowej morskiej służbie hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego (Dz. U. Nr 32, poz. 132).

Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

1 Art. 3 uchylony przez art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U.2015.1642) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 listopada 2015 r.