Art. 2. - Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2409

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537 i 1926) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w pkt 1a średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 2;
2)
uchyla się art. 2;
3)
w art. 163 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;
4)
w art. 164:
a)
uchyla się ust. 4,
b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5, podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.";

5) 1
 (uchylony).
6)
w art. 172 w pkt 5 skreśla się przecinek i uchyla się pkt 6;
7)
w art. 192:
a)
uchyla się ust. 1,
b) 2
 (uchylona)
8)
w art. 260:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 4 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;",

b) 3
 (uchylona).
1 Art. 2 pkt 5 uchylony przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 grudnia 2018 r.
2 Art. 2 pkt 7 lit. b uchylona przez art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 grudnia 2018 r.
3 Art. 2 pkt 8 lit. b uchylona przez art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 grudnia 2018 r.