Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2409

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 24 listopada 2017 r.
o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 14:
a)
w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "zwanej dalej "Szkołą"" skreśla się wyrazy "dyrektora Centrum Informatyki KAS, zwanego dalej "Centrum",",
b)
w ust. 3 po wyrazach "dyrektora Szkoły" skreśla się przecinek i wyrazy "dyrektora Centrum";
2)
w art. 18 po wyrazach "dyrektora Szkoły" skreśla się przecinek i wyrazy "dyrektora Centrum";
3)
w art. 36 w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7;
4)
w art. 39 wyrazy "urzędu celno-skarbowego, Szkoły i Centrum" zastępuje się wyrazami "urzędu celno-skarbowego i Szkoły";
5)
w dziale III uchyla się rozdział 3;
6)
w art. 145 w ust. 2 po wyrazach "dyrektora Szkoły" skreśla się przecinek i wyrazy "dyrektora Centrum";
7)
w art. 147 w ust. 5 wyrazy "naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Szkoły i dyrektor Centrum" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor Szkoły";
8)
w art. 149:
a)
w ust. 1 wyrazy "izbie administracji skarbowej, Szkole oraz Centrum" zastępuje się wyrazami "izbie administracji skarbowej oraz Szkole",
b)
w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "i Centrum",
c)
w ust. 5 wyrazy "dyrektor Szkoły, dyrektor Centrum" zastępuje się wyrazami "dyrektor Szkoły".

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537 i 1926) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w pkt 1a średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 2;
2)
uchyla się art. 2;
3)
w art. 163 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;
4)
w art. 164:
a)
uchyla się ust. 4,
b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5, podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.";

5) 1
 (uchylony).
6)
w art. 172 w pkt 5 skreśla się przecinek i uchyla się pkt 6;
7)
w art. 192:
a)
uchyla się ust. 1,
b) 2
 (uchylona)
8)
w art. 260:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 4 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;",

b) 3
 (uchylona).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 i art. 2 pkt 1 - 4 i 6, pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

1 Art. 2 pkt 5 uchylony przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 grudnia 2018 r.
2 Art. 2 pkt 7 lit. b uchylona przez art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 grudnia 2018 r.
3 Art. 2 pkt 8 lit. b uchylona przez art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 grudnia 2018 r.