Art. 192. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1948

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.
Art.  192. 
1.  41
 (uchylony).
2.  42
 (uchylony).
3.  43
 (uchylony).
4.  44
 (uchylony).
5. 
Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie tego Centrum i przez to Centrum użytkowane staje się mieniem będącym odpowiednio w dyspozycji lub w trwałym zarządzie Krajowej Szkoły Skarbowości.
41 Art. 192 ust. 1 uchylony przez art. 2 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2409) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2018 r.
42 Art. 192 ust. 2 uchylony przez art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 grudnia 2018 r.
43 Art. 192 ust. 3 uchylony przez art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 grudnia 2018 r.
44 Art. 192 ust. 4 uchylony przez art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2354) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 grudnia 2018 r.