Art. 4. - Zmiana ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.868 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.868

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2021 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802) w art. 401c w ust. 5 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) działań związanych z utworzeniem i prowadzeniem centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;".