Art. 21. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  21. 

Do:

1)
trybu, sposobu i terminu wnoszenia opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, oraz ich rozliczania, w tym trybu dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1,
2)
trybu i terminu przekazywania opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego,
3)
ustanawiania zabezpieczenia należności z tytułu opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, oraz formy i sposobu jego ustalania,
4)
ustalania wysokości kaucji za wydawane korzystającemu z drogi publicznej urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1

- stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.