[Kary pieniężne za naruszenie obowiązków związanych z opłatą elektroniczną] - Art. 13k. - Drogi publiczne. - Dz.U.2021.1376 t.j. - OpenLEX

Art. 13k. - [Kary pieniężne za naruszenie obowiązków związanych z opłatą elektroniczną] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1376 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  13k.  [Kary pieniężne za naruszenie obowiązków związanych z opłatą elektroniczną]
1. 
Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, wymierza się karę pieniężną w wysokości:
1)
500 zł - w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;
2)
1500 zł - w pozostałych przypadkach.
2. 
Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13i:
1)
ust. 4a,
2)
ust. 4b, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości

- wymierza się karę pieniężną.

2a. 
Za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13ia ust. 1

- wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł.

2b. 
Za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych, o których mowa w:
1)
art. 13ia ust. 5 pkt 1 i 2

- wymierza się karę pieniężną w wysokości 500 zł;

2)
art. 13ia ust. 5 pkt 3 i art. 131b ust. 1 pkt 1 i 3

- wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł.

2c. 
Za niedołączenie dokumentów, o których mowa w art. 13ia ust. 7

- wymierza się karę pieniężną w wysokości 1000 zł.

2d. 
Za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13ia ust. 10 i art. 13 ib ust. 2

- wymierza się karę pieniężną w wysokości 1000 zł.

3. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, wymierza się w wysokości:
1)
250 zł - w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;
2)
750 zł - w pozostałych przypadkach.
4. 
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 2a-2d, wymierza się właścicielowi albo posiadaczowi albo użytkownikowi pojazdu, albo korzystającemu z drogi w przypadku, o którym mowa w art. 13ia ust. 19.
5. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wymierza się kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3.
6. 
Na podmiot, o którym mowa w:
1)
ust. 4, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za poszczególne naruszenia, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2 i ust. 2a-2d, dotyczące danego pojazdu samochodowego,
2)
ust. 5, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za naruszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

- stwierdzone w trakcie jednej doby.

7. 
Za dobę, w rozumieniu ust. 6, uznaje się okres od godziny 000 do godziny 2400 w danym dniu.
8. 
Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie nakłada się jeśli naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, jest wynikiem naruszenia przez kierującego pojazdem samochodowym obowiązku, o którym mowa w art. 13i ust. 4a.
8a. 
Kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty, nie wymierza się, jeśli do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS zostały przekazane dane geolokalizacyjne, a właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu uiścił opłatę elektroniczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. Informacje o wysokości nieuiszczonej opłaty elektronicznej, są dostępne za pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
8b. 
Przepisu ust. 8a nie stosuje się, jeśli do ujawnienia naruszenia doszło w wyniku kontroli, o której mowa w art. 13l, wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, po zatrzymaniu pojazdu podczas przejazdu po drodze określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6.
8c. 
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2a-2d, wymierza się w wysokości 500 zł, jeśli korzystający z dróg, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu zgłosił do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną wyłącznie samochody osobowe o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
9. 
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-2d, nakłada się w drodze decyzji administracyjnej.