Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.159

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

USTAWA
z dnia 8 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o drogach publicznych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

"11b) droga o znaczeniu obronnym - droga publiczna lub jej odcinek, wyznaczona w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych;";

2) w art. 4a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, wykaz dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków. Zarządzenie to nie podlega ogłoszeniu.";

3) w art. 5 w ust. 1 uchyla się pkt 7;
4) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1, stanowiące połączenia między miastami lub mające znaczenie dla województwa.";

5) w art. 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Pozbawienie drogi o znaczeniu obronnym dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w przypadku jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się.";

6) w art. 18 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przygotowanie dróg krajowych, których jest zarządcą, na potrzeby obrony państwa;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) nadzór nad przygotowaniem innych niż określone w pkt 2 dróg publicznych na potrzeby obrony państwa zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw transportu;";

7) w art. 19 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Zadania na drogach o znaczeniu obronnym wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa ujętych w programach obronnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138), są finansowane z budżetu państwa w ramach wydatków obronnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37).".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.