Art. 11. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.807 - OpenLEX

Art. 11. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.807

Akt oczekujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 1 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4 w ust. 1 i 8, w art. 11 w ust. 6, w art. 14 w ust. 8, w art. 16 w ust. 1 w pkt 1, w art. 18 w ust. 7, w art. 19 w ust. 3, w art. 28 w ust. 3, w art. 33 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 45 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego";
2)
w art. 12:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dwunastu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: rozwoju regionalnego, gospodarki, gospodarki morskiej, informatyzacji, klimatu, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa, środowiska, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki.",

b)
w ust. 3 uchyla się pkt 7.