[Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum] - Art. 33. - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. - Dz.U.2020.1861 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum] - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1861 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  33.  [Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum]
1.  16
 Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 27, art. 29 i art. 30 ust. 1 i 2.
2.  17
 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym:
1)
przeznaczenie pomocy,
2)
rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
3)
sposób kumulowania pomocy,
4)
maksymalne wielkości pomocy

- z uwzględnieniem celów polityki naukowej państwa.

16 Art. 33 ust. 1 zmieniony przez art. 115 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.
17 Art. 33 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.