Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1861 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  33.  [Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum]
1.  Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 27, 29 i 30.
2.  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym:
1) przeznaczenie pomocy,
2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
3) sposób kumulowania pomocy,
4) maksymalne wielkości pomocy

- z uwzględnieniem celów polityki naukowej państwa.