Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Dz.U.2015.299 - OpenLEX

Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.299

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej "Centrum", na wykonywanie projektów w ramach zadań określonych w art. 27, 29 i 30 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej "ustawą".
2.
Do pomocy, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".
§  2.
1.
Pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Centrum na:
1)
badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności, o których mowa w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
wspieranie innowacyjności, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
badania naukowe i prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 30 rozporządzenia nr 651/2014;
4)
wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia nr 651/2014;
5)
wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 651/2014;
6)
pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka, o którym mowa w art. 24 rozporządzenia nr 651/2014;
7)
usługi doradcze, o których mowa w art. 18 rozporządzenia nr 651/2014.
2.
Pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Centrum na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.
§  3.
1.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej:
1)
bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
2)
uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
3)
w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1), z wyłączeniem pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6;
4)
w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyłączeniem pomocy określonej w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7;
5)
w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:
a)
jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą lub
b)
jej przyznanie zależy od przekazania części albo całości pomocy producentom surowców;
6)
ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, objętej decyzją Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24).
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy de minimis:
1)
bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
2)
uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
3)
w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000;
4)
w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;
5)
w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:
a)
jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą lub
b)
jej przyznanie zależy od przekazania części albo całości pomocy producentom surowców;
6)
na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów, przyznawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.
3.
Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną albo pomoc de minimis prowadzi działalność, w związku z którą, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 albo ust. 2, nie może być udzielana taka pomoc, oraz inną działalność, pomoc publiczna albo pomoc de minimis może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do:
1)
zapewnienia rozdzielności rachunkowej działalności, o której mowa w ust. 1 albo ust. 2, od pozostałej działalności, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod;
2)
określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), sposobu zapewnienia rozdzielności rachunkowej oraz metod przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z pkt 1.
§  4.
Pomoc publiczna i pomoc de minimis są:
1)
udzielane za pośrednictwem Centrum w trybie określonym w przepisach ustawy;
2)
przekazywane na podstawie umowy.
§  5.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 i zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), zwanego dalej "zaleceniem Komisji";
2)
mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające kryteria określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 oraz w zaleceniu Komisji;
3)
dużym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo niespełniające kryteriów uznania za mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
§  6.
1.
O pomoc publiczną oraz pomoc de minimis udzielaną za pośrednictwem Centrum może ubiegać się przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum naukowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249).
2.
Wniosek o udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis w imieniu konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca, może złożyć jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014.
§  7.
Pomoc publiczna nie może być udzielona za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy:
1)
o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
2)
znajdującemu się w trudnej sytuacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.
§  8.
1.
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis są udzielane przedsiębiorcy, który złożył pisemny wniosek o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem działalności lub prac nad projektem.
2.
Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz informację o jego wielkości w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 i zalecenia Komisji;
2)
opis projektu, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji;
3)
lokalizację projektu;
4)
wykaz kosztów projektu;
5)
wskazanie kwoty finansowania publicznego koniecznego do realizacji projektu i preferowanej formy pomocy spośród następujących:
a)
dotacja,
b)
pożyczka,
c)
gwarancja,
d)
zaliczka zwrotna,
e)
inna forma, o której mowa w art. 21 rozporządzenia nr 651/2014.
3.
Wniosek o udzielenie pomocy może zawierać inne elementy niż wskazane w ust. 2, określone w ogłoszeniu o konkursie.
4.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pomocy publicznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5.
5.
Do wniosku o udzielenie pomocy wnioskodawca załącza:
1)
w przypadku pomocy publicznej - informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
2)
w przypadku pomocy de minimis:
a)
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b)
informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§  9.
1.
Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wielkość przekracza równowartość:
1)
40 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania podstawowe;
2)
20 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe albo łącznie badania przemysłowe i badania podstawowe;
3)
15 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na prace rozwojowe;
4)
7 500 000 euro na jedno studium wykonalności - na wykonanie studiów wykonalności poprzedzających badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe;
5)
5 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy na wspieranie innowacyjności;
6)
15 000 000 euro na przedsiębiorcę - w przypadku pomocy na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka;
7)
2 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy na usługi doradcze.
2.
Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum na wykonanie projektu realizowanego w ramach inicjatywy Eureka lub przez wspólne przedsiębiorstwo utworzone na podstawie art. 185 lub art. 187 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej "Traktatem", podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wielkość przekracza dwukrotność kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
§  10.
1.
Do obliczania wielkości pomocy publicznej, o których mowa w § 9, oraz progów maksymalnej intensywności pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, projektu lub działań objętych pomocą, z zachowaniem zasad określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014 oraz w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.
2.
Pomoc publiczną, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, 6 i 7, udzielaną za pośrednictwem Centrum, można łączyć z inną pomocą publiczną:
1)
pod warunkiem, że każda z nich dotyczy innych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych;
2)
w odniesieniu do tych samych - pokrywających się częściowo albo w całości - kosztów kwalifikowalnych, tylko wówczas gdy taka kumulacja nie spowoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy publicznej lub wartości pomocy publicznej mających zastosowanie do tej pomocy zgodnie z rozporządzeniem.
3.
Pomoc publiczną, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, udzielaną za pośrednictwem Centrum, można łączyć z:
1)
pomocą publiczną, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne;
2)
inną pomocą publiczną, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do wysokości najwyższego progu dofinansowania określonego w odpowiednich przepisach rozporządzenia nr 651/2014 lub w decyzji Komisji Europejskiej.
4.
Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum nie może być łączona z pomocą de minimis, jeżeli doprowadziłoby to do przekroczenia maksymalnych poziomów intensywności określonych w rozporządzeniu.
5.
Pomocy de minimis udzielonej za pośrednictwem Centrum nie można łączyć z pomocą publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub z pomocą publiczną dla tego samego środka finansowania ryzyka, w przypadku gdyby prowadziło to do przekroczenia maksymalnego poziomu intensywności pomocy publicznej lub wartości pomocy publicznej ustalonej w rozporządzeniu nr 651/2014 lub w decyzji Komisji Europejskiej.
6.
Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów - 100 000 euro. Pomoc ta nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Pomoc publiczna na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności

§  11.
Pomoc publiczna na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności jest udzielana, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1)
projekt ma charakter innowacyjny;
2)
istnieje zapotrzebowanie na wynik projektu;
3)
proponowane rozwiązania są porównywalne albo lepsze od dotychczasowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych;
4)
możliwość wykonania projektu nie budzi wątpliwości, a osiągnięcie przewidywanego wyniku jest efektywne ekonomicznie;
5)
planowane koszty realizacji projektu są zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub studiów wykonalności.
§  12.
1.
W przypadku projektu obejmującego badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną, zwanymi dalej "kosztami kwalifikowalnymi", są koszty:
1)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
2)
aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu; jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane przy realizacji projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3)
budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów - koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;
4)
badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;
5)
dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu.
2.
W przypadku projektu obejmującego studium wykonalności kosztami kwalifikowalnymi są koszty jego opracowania.
§  13.
Intensywność pomocy publicznej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:
1)
100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań podstawowych;
2)
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań przemysłowych;
3)
25% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku prac rozwojowych;
4)
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku studiów wykonalności.
§  14.
1.
W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:
1)
10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców;
2)
20 punktów procentowych - w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;
3)
15 punktów procentowych - jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
a)
projekt obejmuje skuteczną współpracę między:
przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,
b)
wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
podczas konferencji technicznych lub naukowych,
w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,
za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub
za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu

- do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

2.
W przypadku studium wykonalności intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:
1)
10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców;
2)
20 punktów procentowych dla mikro- i małych przedsiębiorców.
§  15.
W przypadku projektu generującego dochód po jego ukończeniu, na realizację którego została udzielona pomoc publiczna na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności na rzecz dużego przedsiębiorcy w wielkości przekraczającej równowartość 1 000 000 euro, wielkość udzielonej pomocy podlega weryfikacji na podstawie art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

Pomoc publiczna na wspieranie innowacyjności

§  16.
Pomoc publiczna na wspieranie innowacyjności jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
§  17.
W przypadku pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
uzyskania i ochrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
2)
oddelegowania z jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę albo od dużego przedsiębiorcy wysoko wykwalifikowanego personelu posiadającego wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zdobyte w trakcie odbywania studiów doktoranckich, w celu prowadzenia działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej na nowo utworzonych stanowiskach pracy u przedsiębiorcy korzystającego z pomocy, pod warunkiem że personel ten nie zastępuje innego personelu;
3)
usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014 i usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014.
§  18.
1.
Intensywność pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.
2.
Intensywność pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności przeznaczonej na pokrycie kosztów usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 100% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem, że całkowita wartość tej pomocy nie przekroczy równowartości 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy.

Pomoc publiczna na badania naukowe lub prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury

§  19.
Pomoc publiczna na badania naukowe i prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest udzielana, jeżeli projekt objęty pomocą znajduje się w sferze zainteresowania wszystkich przedsiębiorców działających w tym sektorze.
§  20.
Przed rozpoczęciem realizacji projektu objętego pomocą wnioskodawca publikuje w internecie informacje o:
1)
zamiarze jego realizacji;
2)
jego celu;
3)
przybliżonym terminie udostępnienia jego wyników oraz o stronie internetowej, na której zostaną one udostępnione;
4)
zapewnieniu nieodpłatnej dostępności jego wyników dla wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
§  21.
Wyniki projektu objętego pomocą są udostępniane przez wnioskodawcę w internecie:
1)
od dnia zakończenia jego realizacji albo od dnia udostępnienia informacji dotyczącej tych wyników członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od tego, który dzień nastąpi pierwszy;
2)
przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.
§  22.
Pomoc publiczna na badania naukowe lub prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest udzielana bezpośrednio jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę i nie obejmuje bezpośredniego przyznawania pomocy niezwiązanej z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi przedsiębiorcom zajmującym się produkcją, przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.
§  23.
W przypadku pomocy publicznej na badania naukowe lub prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury kosztami kwalifikowalnymi są koszty, o których mowa w § 12 ust. 1.
§  24.
Intensywność pomocy publicznej na badania naukowe lub prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka

§  25.
1.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka jest udzielana mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe, który w momencie dokonania początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka spełnia kryteria nienotowanego mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 76 rozporządzenia nr 651/2014 oraz co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1)
nie prowadzi działalności na żadnym rynku,
2)
prowadzi działalność na dowolnym rynku krócej niż 7 lat od pierwszej sprzedaży komercyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 75 rozporządzenia nr 651/2014,
3)
potrzebuje początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, która - w oparciu o biznesplan sporządzony w celu wprowadzenia na nowy rynek produktowy lub geograficzny produktu lub usługi powstałych w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych - przekracza 50% jego średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach

- zwanemu dalej "przedsiębiorcą kwalifikowalnym".

2.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka może być przeznaczona również na pokrycie kosztów inwestycji kontynuacyjnych w zakresie finansowania ryzyka następujących po wcześniejszej albo kilku wcześniejszych inwestycjach w zakresie finansowania ryzyka w danego przedsiębiorcę kwalifikowalnego, w tym po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem że:
1)
całkowita suma tej pomocy publicznej nie przekracza równowartości 15 000 000 euro na przedsiębiorcę kwalifikowalnego;
2)
możliwość dokonania inwestycji kontynuacyjnej została przewidziana w początkowym biznesplanie sporządzonym w celu dokonywania inwestycji w danego przedsiębiorcę kwalifikowalnego;
3)
przedsiębiorca kwalifikowalny nie stał się przedsiębiorcą powiązanym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, z innym przedsiębiorcą, z wyłączeniem podmiotów udzielających pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka, chyba że nowo powstały przedsiębiorca, będący wcześniej przedsiębiorcą kwalifikowalnym, jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą.
§  26.
1.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka jest udzielana za pośrednictwem Centrum, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy, we współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji, zwanym dalej "funduszem", wybranym przez Centrum w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego naboru ofert, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z doświadczeniem i wiedzą fachową osób zarządzających funduszem oraz potencjałem operacyjnym i finansowym funduszu.
2.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka może zostać udzielona za pośrednictwem Centrum, jeżeli fundusz wybrany do współpracy przy jej udzielaniu spełnia następujące warunki:
1)
prowadzi działalność obejmującą inwestowanie w przedsięwzięcia innowacyjne wykorzystujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
2)
osoby mające istotny wpływ na jego decyzje inwestycyjne, w szczególności członkowie jego organu zarządzającego albo osoby prowadzące jego sprawy, posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji w mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe lub komercjalizujących ich wyniki;
3)
określi w ofercie:
a)
przewidywaną wielkość inwestycji, kryteria ich dokonywania oraz przewidywany czas ich trwania,
b)
oczekiwane zasady podziału zysku i ryzyka, z zastrzeżeniem, że w przypadku asymetrycznego podziału strat, pierwsza strata pokrywana przez Centrum jest ograniczona do 25% całkowitych środków funduszu przeznaczonych na inwestowanie w przedsięwzięcia innowacyjne wykorzystujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych,
c)
łączną wysokość oraz warunki dokonywania wpłat do funduszu.
3.
Warunkiem udzielenia pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka jest zawarcie między Centrum a funduszem umowy o wspólne przedsięwzięcie określającej w szczególności:
1)
organizację funduszu i czas realizacji jego zadań;
2)
procedury podejmowania decyzji o inwestycjach w przedsiębiorców kwalifikowalnych, w tym uprawnienia Centrum w procesie decyzyjnym zapewniające wykorzystywanie pomocy publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uprawnienie inwestorów do bycia reprezentowanym w organach zarządzających funduszu;
3)
zasady przeprowadzania audytu działalności funduszu przez niezależnego zewnętrznego audytora, w tym obowiązek przeprowadzania takiego audytu co najmniej raz na rok;
4)
procedury i terminy przekazywania środków finansowych do funduszu przez Centrum i przez niezależnych inwestorów prywatnych, o których mowa w art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014;
5)
procedury zarządzania konfliktem interesów w działalności funduszu;
6)
zobowiązanie funduszu do działania w dobrej wierze, z należytą starannością i z zastosowaniem najlepszych praktyk w zarządzaniu funduszem;
7)
zasady ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4.
Wkład finansowy Centrum do funduszu stanowi nie więcej niż 50% całkowitych środków funduszu przeznaczonych na inwestycje w przedsięwzięcia innowacyjne wykorzystujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych.
5.
Przekazanie przez Centrum środków funduszowi może nastąpić nie wcześniej niż w dniu wniesienia do funduszu środków przez niezależnych inwestorów prywatnych, o których mowa w art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014.
§  27.
1.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka polega na dokonywaniu przez fundusz inwestycji w formie wkładów pieniężnych, w szczególności przez obejmowanie nowych akcji lub udziałów, uczestnictwo w spółkach osobowych lub innych jednostkach organizacyjnych, w tym nieposiadających osobowości prawnej, oraz przez obejmowanie instrumentów dłużnych przedsiębiorców kwalifikowalnych, w których fundusz objął akcje lub udziały lub podjął się uczestnictwa, i udzielanie im pożyczek na warunkach określonych w art. 21 ust. 16 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.
2.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka może być udzielana przedsiębiorcom kwalifikowalnym także przez nabycie i objęcie istniejących akcji lub udziałów przedsiębiorcy kwalifikowalnego od innego inwestora, akcjonariusza lub udziałowca, pod warunkiem że jest ono połączone z objęciem nowych akcji lub udziałów o wartości odpowiadającej co najmniej 50% danej inwestycji.
3.
Nabywane lub obejmowane akcje lub udziały przedsiębiorcy kwalifikowalnego nie mogą być przedmiotem oferty publicznej ani akcjami spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).
4.
Dokonywanie inwestycji, o których mowa w ust. 1 i 2:
1)
następuje po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 14 lit. b-d rozporządzenia nr 651/2014;
2)
wymaga stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu funduszem.
5.
Wynagrodzenie z tytułu zarządzania funduszem jest powiązane z wynikami osiąganymi przez fundusz.
§  28.
Udział pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka udzielanej za pośrednictwem Centrum oraz innych środków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w całkowitej wielkości inwestycji:
1)
w przedsiębiorców kwalifikowalnych, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 - wynosi nie więcej niż 90%;
2)
w przedsiębiorców kwalifikowalnych, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 - wynosi nie więcej niż 60%;
3)
w przedsiębiorców kwalifikowalnych, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 3 - wynosi nie więcej niż 40%;
4)
kontynuacyjnych w przedsiębiorców kwalifikowalnych po upływie okresu, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 - wynosi nie więcej niż 40%.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową

§  29.
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową jest udzielana małemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, który:
1)
nie był notowany na giełdzie w okresie 5 lat od dnia wpisania do właściwego rejestru albo ewidencji;
2)
nie dokonał jeszcze podziału zysków;
3)
nie został utworzony przez połączenie.
§  30.
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową może być udzielona w formie:
1)
pożyczek o stopach procentowych na warunkach korzystniejszych od rynkowych, udzielanych na okres:
a)
10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej:
1 500 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
2 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
1 000 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,
b)
od 5 do 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a przez iloraz 10 lat i rzeczywistego okresu, na jaki pożyczka została udzielona,
c)
poniżej 5 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jak dla pożyczek udzielanych na okres 5 lat;
2)
gwarancji o prowizjach korzystniejszych od wynikających z warunków rynkowych o wartości nieprzekraczającej 80% kwoty kredytu lub pożyczki, na zabezpieczenie których zostają udzielone na okres:
a)
10 lat, w których maksymalna gwarantowana kwota wynosi:
2 250 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
3 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
1 500 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,
b)
od 5 do 10 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a przez iloraz 10 lat i rzeczywistego okresu, na jaki gwarancja została udzielona,
c)
poniżej 5 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jak dla gwarancji udzielanych na okres 5 lat;
3)
dotacji, w tym inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014, zmniejszenia stóp procentowych lub prowizji gwarancyjnych, o wartości ekwiwalentu dotacji brutto do:
a)
600 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
b)
800 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
c)
400 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców;
4)
kombinacji form, o których mowa w pkt 1-3, pod warunkiem że odsetek kwoty przyznanej w jednej formie, obliczony na podstawie maksymalnej wielkości pomocy publicznej dopuszczalnej dla tej formy, jest uwzględniony przy ustalaniu pozostałego odsetka maksymalnej wielkości pomocy publicznej udzielanej w innych formach wchodzących w skład kombinacji.
§  31.
Dla małych przedsiębiorców spełniających kryteria innowacyjnego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia nr 651/2014 maksymalne wielkości pomocy publicznej, o których mowa w § 30, ulegają podwojeniu.

Pomoc publiczna na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka

§  32.
Pomoc publiczna na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka jest udzielana funduszowi, o którym mowa w § 26 ust. 1.
§  33.
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty wstępnego rozpoznania oraz badania sytuacji prawnej i ekonomicznej potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka, ponoszone w celu oceny szansy na dokonanie komercjalizacji wyników określonych badań naukowych lub prac rozwojowych.
§  34.
Intensywność pomocy publicznej na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc publiczna na pokrycie kosztów usług doradczych

§  35.
Pomoc publiczna na pokrycie kosztów usług doradczych jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który:
1)
realizuje fazę badań lub rozwoju produktu powstałego w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych albo
2)
wprowadza na rynek po raz pierwszy produkt powstały w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych.
§  36.
W przypadku pomocy publicznej na pokrycie kosztów usług doradczych kosztami kwalifikowalnymi są koszty tych usług:
1)
świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;
2)
niemających charakteru ciągłego ani okresowego;
3)
niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak stałe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
§  37.
Intensywność pomocy publicznej na pokrycie kosztów usług doradczych nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki

§  38.
Do kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki zalicza się:
1)
koszty zatrudnienia osób realizujących projekt;
2)
koszty narzędzi i sprzętu wykorzystywanych do realizacji projektu; jeżeli są one wykorzystywane w okresie dłuższym niż czas realizacji projektu, za koszty kwalifikowalne przyjmuje się koszty ich amortyzacji w okresie realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3)
koszty budynków i gruntów wykorzystywanych do realizacji projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty ich amortyzacji w okresie realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; w przypadku gruntów za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;
4)
koszty doradztwa lub równoważnych usług świadczonych wyłącznie w celu realizacji projektu, nabytych po cenach rynkowych, pod warunkiem że w transakcji nie ma elementów zmowy; przy czym koszty te uznaje się do wysokości 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
5)
inne koszty operacyjne, w tym koszty dostaw, materiałów i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu;
6)
koszty opłat urzędowych ponoszone w związku z wykonywaniem czynności objętych projektem;
7)
koszty pomocy prawnej bezpośrednio związanej z wykonywaniem czynności objętych projektem;
8)
dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z wykonywaniem czynności objętych projektem; przy czym koszty te uznaje się do wysokości 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
§  39.
Pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki nie może przekroczyć 90% wartości kosztów kwalifikowalnych określonych w § 38.

Przepisy końcowe

§  40.
1.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Centrum:
1)
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia albo
2)
pod warunkiem wydania przez Komisję Europejską postanowienia, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014 - do dnia określonego w tym postanowieniu, ale nie dłużej niż do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, albo
3)
pod warunkiem podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o braku konieczności badania wpływu programu pomocowego - do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Centrum do dnia 30 czerwca 2021 r.
§  41.
Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2013 r. poz. 1514 oraz z 2014 r. poz. 99 i 844).
§  42.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).