[Zadania Centrum związane z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa] -... - Dz.U.2020.1861 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Zadania Centrum związane z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa] - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1861 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  28.  [Zadania Centrum związane z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa]
1. 
Centrum zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz je finansuje lub współfinansuje.
2. 
Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa są realizowane w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, lub innych zadań Centrum.
3.  11
 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji przez Centrum zadań, o których mowa w ust. 1, a także kryteria i warunki udziału w konkursach na wykonanie poszczególnych projektów, uwzględniając konieczność zapewnienia zgodności tych projektów z polityką naukową państwa oraz polityką obronności i bezpieczeństwa państwa.
11 Art. 28 ust. 3 zmieniony przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.