Art. 14. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  14.

W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 32 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Sprawiedliwości";
2)
w art. 37 w ust. 2 i w art. 76 w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Sprawiedliwości".