Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.94.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 14 września 1923 r.
o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrąbie Dyrekcji kolej państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
Opłaty za przewóz osób wąskotorowemi kolejami państwowemi i prywatnemi, znajdującemi się w zarządzie państwowym, położonemi w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie, zmienia się:
na2.000mk.wklasieIIIodosobyi kilometra i
na3.000"""II"""
Opłaty za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych zmienia się:

1) za przewóz bagażu:

na 6.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki wagi do 50 kg.

na 12.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg.

2) za przewóz przesyłek nadzwyczajnych:

na 12.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki waru do 50 kg.

na 24.000 mk. "za każde 10 km. i od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 87, poz. 684).