Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.110.880

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 października 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
Opłaty za przewóz osób wąskotorowemi kolejami państwowemi i prywatnemi, znajdującemi się w zarządzie państwowym, położonemi w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie, podwyższa się:
do6.000mk.wklasieIIIodosobyi kilometra i
"9.000"""II"""
Opłaty za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych podwyższa się:
1)
za przewóz bagażu:
do 18.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki
wagi do 50 kg.,

do 36.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki wagi ponad 50 do 100 kg.

2)
za przewóz przesyłek nadzwyczajnych:
do 36.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki
wagi do 50 kg.
do 72.000 mk. za każde 10 km. i od każdej sztuki
wagi ponad 50 do 100 kg.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 września 1923 r. (Dz. U. R. P. № 94, poz. 754).