Zmiana taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.108.1002

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 listopada 1922 r.
w przedmiocie zmiany taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim. *

Na zasadzie ustawy z dnia 26 marca 1890 r. (Dz. Ust. p. austr. № 58) zarządzam następujące zmiany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1919 roku, dotyczącem nowej taryfy adwokackiej dla b. zaboru austrjackiego (Dz. U. R. P. 1920 r. № 1 poz. 1).
Art. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Taryfa rozróżnia dwie klasy:

"Pierwsza klasa obowiązuje w Krakowie i we Lwowie, druga klasa odnosi się do wszystkich innych miejscowości w b. zaborze austrjackim".

Ustęp drugi (końcowy) art. 8, wymienionego wyżej rozporządzenia, otrzymuje brzmienie następujące:

"W razie wątpliwości należy przyjąć za podstawę, kwotę 10.000.000 mk. pol.".

W miejsce taryfy dołączonej do wymienionego wyżej rozporządzenia ustala się taryfę, następującą:

TARYFA.

L. porz.PRZEDMIOTWynagrodzenie dla klasy
III
Marek
A. Honorarjum za czynności.
1.Za pisma, wnoszone poza rozprawą ustną lub przesłuchaniem, o ile przedstawiają się jako proste, jako to:
zwykłe doniesienia i uwiadomienia, wnoszone do sądu;
prośby, wnoszone do sądu lub innych władz o udzielenie wyjaśnień, potwierdzeń, poświadczeń, odpisu lub wygotowań, o dozwolenie przeglądu aktów lub zwrot załączników;
wnioski o ustanowienie kuratora dla strony przeciwnej;
cofnięcie skarg, wniosków lub środków prawnych;
zrzeczenie się;
wypowiedzenie wierzytelności, kontraktów najmów i pełnomocnictw; sprzeciwy w postępowaniu upominawczem;
podania i oświadczenia, odnoszące się do terminów, audjencji, doręczeń, i inne podania i oświadczenia, dotyczące jedynie zewnętrznej formy postępowania; następnie w postępowaniu egzekucyjnem: wnioski na zastanowienie egzekucji: (§ 39, I, 6, § 200 l, 3 ord. egz.);
oświadczenia co do żądania zaspokojenia w gotówce (§ 171 ord. egz.); oświadczenia, wyrażające jedynie zgodę na pewien wniosek, jeżeli wartość przedmiotu wynosi:25.00020.000
b) ponad 1.000.000 mk. do 50.000.000 mk. włącznie35.00030.000
c) ponad 50.000.000 mk. do 200.000.000 mk. włącznie60.00050.000
d) ponad 200.000.000 mk. do 1.000.000.000 mk. włącznie150.000130.000
e) ponad 1.000.000.000 mk. do 10.000.000.000 mk. włącznie250.000200.000
f) we wszystkich innych wypadkach350.000300.000
2.I. Za następujące podania, o ile przedstawiają się jako proste skargi, jako to: skargi wekslowe, skargi z tytułu pożyczki, skargi kupców i przemysłowców o zapłatę za dostarczone towary i wykonane roboty, skargi o zapłatę wynagrodzenia, o zapłatę umówionych czynszów najmu lub dzierżawy, skargi (zarzuty, sprzeciwy) w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego i z powodu takiego postępowania; zgłoszenia wierzytelności z weksli, pożyczek, z tytułu dostawy towaru, wykonania pracy lub świadczenia usług, z kontraktów najmu lub dzierżawy i t. p. wnoszone w postępowaniu konkursowem;
prośby o wydanie warunkowego nakazu zapłaty, w postępowaniu upominawczem; wnioski co do odebrania lub oddania przedmiotu najmu lub dzierżawy;
wnioski co do zwrotu kosztów niezależnie od wyniku sporu, lub z powodu cofnięcia odwołania;
prośby o wdrożenie postępowania amortyzacyjnego;
wnioski egzekucyjne (na zabezpieczenie):
co do zajęcia i przechowania ruchomych rzeczy zmysłowych, tudzież ich sprzedaży lub innego sposobu spieniężenia;
co do przymusowego ustanowienia prawa zastawu na nieruchomościach, o ile one nie są zapisane w księdze gruntowej;
co do zajęcia wierzytelności pieniężnych wraz z poleceniem wystosowanem do dłużnika trzeciego, by złożył oświadczenie w myśl § 301 ord. egz. co do przekazania wierzytelności pieniężnych;
co do zajęcia innych praw majątkowych;
co do wydania lub oświadczenia ruchomości, co do oddania lub opróżnienia nieruchomości; inne wnioski rzeczowe w toku postępowania egzekucyjnego;
wnioski co do złożenia lub wydania.
II. Za następujące audjencje pod warunkiem, iż nie przychodzi do rozprawy ani do roztrząsania sprawy, zarządzonego z urzędu;
pierwsze audjencje także wówczas gdy zapada wyrok na podstawie uznania lub wyrok zaoczny, albo gdy zawartą zostaje ugoda lub zgłoszone zostają zarzuty;
audjencje, na których odbywa się jedynie przesłuchanie stron;
audjencje, na których ma być złożona przysięga, objęta ugodą lub nałożona na stronę, albo przysięga wyjawienia;
audjencje odroczone na wniosek lub z urzędu;
jeżeli wartość przedmiotu (sprawy spornej, wierzytelności, przedmiotu złożenia i t. d.) wynosi:
a) do 1.000.000 mk. włącznie30.00025.000
b) ponad 1.000.000 mk. do 50.000.000 mk. włącznie80.00070.000
c)ponad 50.000.000 mk. do 200.000.000 mk. włącznie160.000140.000
d) ponad 200.000.000 mk. do 1.000.000.000 mk włącznie250.000220.000
e) ponad 1.000.000.000 mk. do 10.000.000.000 mk. włącznie400.000350.000
f) ponad 10.000.000.000 mk. za każdy 1.000.000.000 mk. więcej o.50.00040.000
nigdy jednak więcej jak2.000.0001.500.000
Uwagi do 2 pozycji taryfowej.
1. Jeżeli zachodzi jedna ze szczególnych okoliczności §§ 7, 9 lub 11 ordynacji egzekucyjnej, albo jeżeli wniosek egzekucyjny opiera się na zagranicznym tytule egzekucyjnym (§§ 79, 80, 86 ord. egz. i art. XIX u. wpr. do ord. egz.), wówczas podwyższa się wynagrodzenie za wnioski egzekucyjne (na zabezpieczenie) o 25% czyli o czwartą część kwoty taryfowej z zaokrągleniem ułamków fenigów ku górze.
2. W razie połączenia kilku wniosków egzekucyjnych należy się za każdy dalszy wniosek, jeżeli wartość roszczenia lub przedmiotu wynosi:
a) do 5.000.000 mk. włącznie kwota dodatkowa30.00030.000
b) do 300.000.000 mk. włącznie kwota dodatkowa75.00075.000
c) we wszystkich innych przypadkach kwota dodatkowa200.000150.000
Zamieszczenie we wniosku dotyczącym zajęcia, następujących wniosków:
a) co do przechowania rzeczy zajętych,
b) co do Wydania polecenia w myśl § 301 ord. egz. do dłużnika trzeciego nieuzasadnia powyższej należytości dodatkowej
3. Uskutecznienie złożenia do księgi pieniężnej należy wynagradzać według 9 pozycji taryfowej, względnie według art. 12 rozporządzenia
4. Za czas wyczekiwania na audjencje, po upływie półgodzinnego czekania, za każde dalsze chociażby tylko zaczęte pół godziny60.00050.000
3.Za wnioski o zarząd przymusowy lub sprzedaż przymusową nieruchomości lub część nieruchomości bez względu na to czy są one wpisane do księgi publicznej lub nie;

za podania o wpisy hipoteczne, zarówno w toku postępowania egzekucyjnego (zabezpieczającego) jak i poza niem;

jeżeli wartość roszczenia lub przedmiotu wynosi:

a) do 1.000.000 mk. włącznie50.00040.000
b) ponad 1.000.000 mk. do 50.000.000 mk. włącznie120.000100.000
c) ponad 50.000.000 mk. do 200.000.000 mk włącznie200.000170.000
d) ponad 200.000.000 mk. do 1.000.000.000 mk. włącznie450.000400.000
e) ponad 1.000.000.000 mk. do 10.000.000.000 mk włącznie650.000550.000
f) ponad 10.000.000.000 mk. za każdy 1.000.000.000 mk. więcej o50.00040.000
nigdy jednak więcej jak3.000.0002.500.000
Uwaga do 3 pozycji taryfowej.
1) Wynagrodzenie za ułożenie warunków licytacyjnych nie jest objęte pozycją taryfową.
2) Postanowienia uwag 1 i 2 do pozycji taryfowej 2 wchodzą w zastosowanie.
4.Za ułożenie, odpisanie i wysłanie listów upominających lub innych zwykłych listów w interesach: jeżeli wartość przedmiotu wynosi:
a) do 1.000.000 mk. włącznie25.00025.000
b) ponad 1.000.000 mk. do 100.000.000 mk. włącznie50.00045.000
c) we wszystkich innych wypadkach150.000100.000
5.Za ułożenie, odpisanie i wysłanie wezwań do stawienia się w kancelarji25.00020.000
6.Za wygotowanie pełnomocnictwa adwokackiego25.00025.000
7.I. Za odebranie, wpisanie do ksiąg, przechowanie, zarachowanie i wydanie pieniędzy lub papierów wartościowych, tudzież książek kas oszczędności i kas zaliczkowych (wraz z wygotowaniem potwierdzenia odbioru) według wartości, istniejącej w dniu odbioru przez adwokata:
a) przy kwotach do 500.000.000 mk. włącznie¼¼
nigdy jednak mniej jak100.000100.000
b) przy kwotach ponad 500.000.000 mk.
od kwoty przenoszącej 500.000.000 mk1/10%1/10%
II. Jeżeli odbiór lub wydanie nie mogło być uskutecznione ani w kancelarji adwokata, ani też przez pocztę, należy się za udanie na miejsce złożenia lub odbioru:
a) przy kwotach do 1.000.000 mk. włącznie35.00030.000
b) przy kwotach ponad 1.000.000 mk. do 100.000.000 mk. włącznie.60.00050.000
c) przy kwota ponad 100.000.000 mk. do 1.000.000.000 mk.80.00070.000
d) we wszystkich innych wypadkach120.000100.000
Uwaga do 7 pozycji taryfowej.
Ta pozycja taryfowa nie stosuje się do zawiadywania wekslami i skryptami dłużnymi, tudzież należytościami świadków i rzeczoznawców, należytościami za doręczenia i t. p.
8.Za zwykłe omówienia sprawy, trwające najwyżej kwadrans, za które jednak niemożna uważać krótkich wyjaśnień o stanie sprawy, będącej w toku120.000120.000
9.Za przedsięwzięcie poza kancelarją adwokacką czynności w postępowaniu sądowem, które bywają, zwyczajnie załatwiane przez funkcjonarjusza kancelaryjnego, nie wciągniętego na listę kandydatów adwokackich, wraz ze stratą czasu, o ile wogóle należy się za to osobne wynagrodzenie w myśl art. 10 rozporządzenia i o ile taryfa nie zawiera w tym względzie osobnych postanowień, w szczególności za wywiady w księdze gruntowej lub inne wywiady w sądzie (kancelarji sądowej), u władzy podatkowej lub innej władzy, za interwencje przy wykonaniu czynności egzekucyjnych (zabezpieczających) i t. p.
za cały czas nieobecności, spowodowanej czynnością:
a) aż do użycia w tym celu pół godziny80.00080.000
b) za każde dalsze chociażby tylko rozpoczęte pół godziny60.00060.000
B. Koszta podróży i należytości z powodu odległości.
10.W razie podjęcia czynności w postępowaniu sądowem poza kancelarją adwokacką w miejscu, oddalonem od miejsca zamieszkania adwokata więcej jak o dwa kilometry, oprócz wynagrodzenia należnego za samo wykonanie czynności:
a) jako należytość za podróż (przewóz) w szczególności:
aa) jeżeli można odbyć podróż koleją żelazną (okrętem parowym), zwrot należytości za przejazd koleją żelazną (okrętem parowym), a jeżeli miejsce zamieszkania adwokata lub miejsce wykonania czynności jest oddalone od stacji kolei żelaznych (okrętu parowego), o więcej niż dwa kilometry, zwrot należytości za powóz do stacji, a względnie do miejsca wykonania czynności i na powrót;
bb) jeżeli wogóle nie można odbyć podróży koleją żelazną (okrętem parowym), lub gdyby podróż taka wymagała znaczniejszej straty czasu, zwrot należytości za powóz aż do miejsca wykonania czynności i napowrót;
cc) jeżeli i o ile nie można jechać, a droga, która ma być przebyta, wynosi więcej niż dwa kilometry, wynagrodzenie za drogę tam i napowrót;
α) w takich razach należy się: adwokatowi I klasa na kolejach żelaznych i (okrętach parowych), powóz parokonny, a za każde chociażby tylko zaczęte pół godziny drogi, przebyte bez użycia powozu, wynagrodzenie w kwocie80.00080.000
β) kandydatowi adwokackiemu II klasa na kolejach żelaznych, 1 klasa na (okrętach parowych), powóz jednokonny, a za każde chociażby tylko zaczęte pół godziny drogi, przebyte bez użycia powozu, wynagrodzenie w kwocie60.00060.000
φ) innemu funkcjonarjuszowi III klasa na kolejach żelaznych, II na okrętach parowych, użycie komunikacji pocztowych, tramwajowych i omnibusowych, a w ich braku powozu jednokonnego, za każde zaś chociażby tylko zaczęte pół godziny drogi, przebyte bez użycia powozu, wynagrodzenie w kwocie40.00040.000
Uwagi do a, α, β i φ tej pozycji taryfowej.
W tych miejscach i okolicach, w których nie można dostać powozów jednokonnych lub w których powozy takie nie są używane, należy się powóz parokonny zamiast jednokonnego
b) jako wyżywne:

jeżeli nieobecność trwa najmniej 6 godzin, za każdy dzień w którym warunek ten zachodzi:

aa) adwokatowi300.000300.000
bb) kandydatowi adwokackiemu300.000300.000
cc) innemu funkcjonarjuszowi150.000150.000
c) jako noclegowe:
jeżeli trzeba przenocować poza miejscem zamieszkania adwokata, za każdą noc:
aa) adwokatowi200.000200.000
bb) kandydatowi adwokackiemu200.000200.000
cc) innemu funkcjonarjuszowi100.000100.000
d) jako należytość za stratą czasu, o ile w myśl 9 poz. taryfowej nie należy się wynagrodzenie za czynność łącznie ze stratą czasu, za każdą godzinę prący (uw. 3), spędzoną w podróży lub w miejscu podjęcia czynności, prócz czasu potrzebnego na wykonanie samej czynności, licząc godzinę rozpoczętą za cała:
aa) adwokatowi100.000100.000
bb) kandydatowi adwokackiemu50.00050.000
e) odszkodowanie za czas, spędzony poza godzinami pracy (uw. 3) w drodze do miejsca wykonania czynności lub z powrotem, i to za godzinę, licząc godzinę rozpoczętą za całą:
aa) adwokatowi60.00060.000
bb) kandydatowi adwokackiemu30.00030.000
Uwagi do 10 pozycji taryfowej.
1. Jeżeli strona sama dostarczyła powozu, wówczas odpada prawo do żądania wynagrodzenia odnośnej należytości za powóz.
2. Jeżeli w razie użycia kolei żelaznej lub okrętu parowego miejsce zamieszkania adwokata lub miejsce podjęcia czynności nie jest od odnośnej stacji dalej oddalone, jak dwa kilometry, wówczas zależy od uznania sądu, czy należy w danym wypadku ze względu na wielkość oddalenia i zachodzące stosunki komunikacyjne przyznać wogóle i w jakiej wysokości należytość za udanie się na stację względnie na miejsce wykonania czynności i z powrotem.
To samo ma zastosowanie wówczas, jeżeli przestrzeń drogi, na której nie można użyć pojazdu, wynosi dwa kilometry lub mniej.
3. Za czas pracy uważa się godziny od 9 godziny przed południem do 6 godziny po południu.
11.C. Należytości manipulacyjne.
Za przepisanie pism i załączników wraz z kolacjonowaniem i instruowaniem, tudzież dostarczaniem materjałów pisarskich za każdą stronę, obejmującą conajmniej 25 wierszy, licząc stronę za całą bez względu na to, czy powielenie pism uskutecznia się pismem ręcznem lub drogą mechaniczną albo przy użyciu druków,
jeżeli wartość przedmiotu wynosi:
a) do 5.000.000 mk. włącznie30.00030.000
b) ponad 5.000.000 mk.60.00060.000
Jeżeli sporządza się odpisy w wielkim formacie lub odpisy rachunków, tabel lub wykazów, składających się przeważnie z cyfr, za każdą chociażby tylko zaczętą stronę100.000100.000
12.Za nadanie na pocztę albo w urzędzie telegraficznym lub wniesienie do władz, tudzież za podjęcie recepisów zwrotnych od każdego aktu10.00010.000
Uwaga do 12 pozycji taryfowej.
W razie wniesienia pisemnych podań do sądu drogą telegraficzną należy oprócz taryfowego wynagrodzenia za podanie i za nadanie telegramu zwrócić należytość, przypadającą za telegram, jako wydatek w gotówce; za pisma, obejmujące powtórzenie tych podań, przypadają jedynie należytości manipulacyjne.
13.Za zrealizowanie na poczcie przekazu pocztowego lub przekazu pocztowej kasy oszczędności, albo za wpłaty uskuteczniane za pomocą przekazu pocztowego, poświadczenia złożenia lub czeku za każdy poszczególny wypadek pod warunkiem, iż kwota przekazana, lub przypadająca do zapłaty dosięga 1.000.000 mk.10.00010.000
14.Za zanotowanie terminu ustawowego lub sędziowskiego albo audjencji i za potrzebne przytem przejrzenie pism doręczonych lub nadesłanych10.00010.000
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Według przepisów rozporządzenia niniejszego należy też wynagradzać pracą adwokatów i kancelarji adwokackich, wykonane przed dniem ogłoszenia rozporządzenia niniejszego o ile adwokat do tego dnia wynagrodzenia wobec strony lub wobec sądu jeszcze nie policzył.

* Z dniem 14 maja 1924 r. nin. rozporządzenie traci moc w części sprzecznej z rozporządzeniem z dnia 5 maja 1924 r. (Dz.U.24.40.433), za wyjątkiem § 1, zgodnie z § 3 rozporządzenia zmieniającego.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 października 1923 r. (Dz.U.23.110.876) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1923 r.
2 § 3 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 18 października 1923 r. (Dz.U.23.110.876) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1923 r.