Zmiana stawek gminnego podatku gruntowego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.59.427

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTRA SKARBU
z dnia 25 lutego 1923 roku
w sprawie zmiany stawek gminnego podatku gruntowego na obszarze województw: nowo-grodzkiego, poleskiego, wołyńskiego, powiatów. grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego.

Na podstawie ustawy z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie zmiany sławek gminnego podatku gruntowego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 88, poz. 790) zarządza się co następuje:
Ustanowione rozporządzeniem b. Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 21 listopada 1919 r. o skarbowości gmin wiejskich (Dz. Un. Zarządu Cyw. Z. W. № 40, poz. 435) stawki gminnego samoistnego podatku gruntowego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego według zmienionych norm w r. 1923 wynosić będą od dziesięciny.
1)ziemi ornej, ogrodów, sadów i łąkdo5.000mk.
2)lasów"1.500"
3)pastwisk"1.300"
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.