Zmiana stawek gminnego podatku gruntowego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.88.790

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1922 r.

USTAWA
z dnia 26 września 1922 r.
w przedmiocie zmiany stawek gminnego podatku gruntowego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego.

Na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu nadaje się prawo zmiany w drodze rozporządzenia stawek gminnego podatku gruntowego, ustanowionego rozporządzeniem b. Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 21 listopada 1919 r. o skarbowości gmin wiejskich (Dz. Urz. Zarz. Cyw. Z. W. № 40, poz. 435).

Ustąp ostatni art. 7 wymienionego w poprzednim artykule rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich uchyla się.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Ustawa niniejsza uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.