Zmiana rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r. w przedmiocie kompetencji izb skarbowych do zarządzania odpisów i zwrotów, oraz zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: giełdowego, oraz spadkowego i od darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.3.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 4 stycznia. 1924 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r. w przedmiocie kompetencji izb skarbowych do zarządzania odpisów i zwrotów, oraz zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: giełdowego, oraz spadkowego i od darowizn.

Na zasadzie art. 13 i 15 ustawy z dn. 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65, poz. 391) oraz art. 1 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) zarządza się co następuje:
Kwotę 100.000 mk., która wedle § 1 b) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 49, poz. 341) stanowi granicę kompetencji izb skarbowych do zarządzania umorzeń zaległości z powodu nieściągalności względnej, zastępuje się kwotą 5 franków złotych;
Kwotę 1.000.000 mk., do której wedle § 1 c) wspomnianego rozporządzenia wolno izbom skarbowym zniżać lub umarzać na prośbę interesowanej osoby kary pieniężne (grzywny) lub podwyżki, zastępuje się kwotą 50 franków złotych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Kwotę 50 franków złotych, do której wedle paragrafu 2 nin. rozporządzenia wolno izbom Skarbowym zniżać lub umarzać na prośbę interesowanej osoby kary pieniężne (grzywny) lub podwyżki, podwyższa się na 500 zł, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 2 lipca 1924 r. (Dz.U.24.62.613) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 1924 r.