§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2019

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 2016 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w odnośniku nr 2 do rozporządzenia pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2203 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz uchylającej dyrektywę Rady 83/417/EWG (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2015, str. 1);";

2)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Kazeinę kwasową spożywczą, kazeinę podpuszczkową spożywczą oraz kazeiniany spożywcze znakuje się na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, podając następujące informacje:

1) nazwę środka spożywczego albo - w przypadku kazeinianów spożywczych - nazwę uzupełnioną wskazaniem kationu lub kationów wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych (Dz. U. poz. 1863, z 2009 r. poz. 1162 oraz z 2016 r. poz. 1856);

2) masę netto środka spożywczego wyrażoną w kilogramach lub gramach;

3) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, pod którego imieniem i nazwiskiem albo pod którego firmą (nazwą) jest wprowadzany do obrotu dany środek spożywczy, a jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności na terytorium Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres importera wprowadzającego dany środek spożywczy do obrotu na terytorium Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) nazwę państwa pochodzenia - w przypadku środków spożywczych przywożonych z państw trzecich;

5) datę produkcji lub oznaczenie kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej.

2. Kazeinę kwasową spożywczą, kazeinę podpuszczkową spożywczą oraz kazeiniany spożywcze, wprowadzane do obrotu jako mieszaniny, znakuje się na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, podając oprócz informacji określonych w ust. 1 pkt 2-5 następujące informacje:

1) określenie "mieszanina ..." - z następującymi po nim nazwami poszczególnych produktów tworzących mieszaninę, według ich masy w porządku malejącym;

2) wskazanie kationu lub kationów wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych - w przypadku kazeinianów spożywczych;

3) zawartość białek mleka w suchej masie - w przypadku mieszanin, w skład których wchodzą kazeiniany spożywcze.

3. W przypadku środków spożywczych, o których mowa w:

1) ust. 1, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4,

2) ust. 2, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 pkt 3

– mogą być umieszczone jedynie w dokumentach towarzyszących tym środkom spożywczym.

4. W przypadku gdy zawartość białek mleka w suchej masie dla kazeiny kwasowej spożywczej, kazeiny podpuszczkowej spożywczej oraz kazeinianów spożywczych jest wyższa niż minimalna wartość określona odpowiednio w ust. 2 pkt 2, ust. 4 pkt 2 lub ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych, na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie tych środków spożywczych może być umieszczona informacja o tej wyższej zawartości.".