§ 17. - Znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2022 r.
§  17.  11
1. 
Kazeinę kwasową spożywczą, kazeinę podpuszczkową spożywczą oraz kazeiniany spożywcze znakuje się na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, podając następujące informacje:
1)
nazwę środka spożywczego albo - w przypadku kazeinianów spożywczych - nazwę uzupełnioną wskazaniem kationu lub kationów wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych (Dz. U. poz. 1863, z 2009 r. poz. 1162 oraz z 2016 r. poz. 1856);
2)
masę netto środka spożywczego wyrażoną w kilogramach lub gramach;
3)
imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, pod którego imieniem i nazwiskiem albo pod którego firmą (nazwą) jest wprowadzany do obrotu dany środek spożywczy, a jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności na terytorium Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres importera wprowadzającego dany środek spożywczy do obrotu na terytorium Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4)
nazwę państwa pochodzenia - w przypadku środków spożywczych przywożonych z państw trzecich;
5)
datę produkcji lub oznaczenie kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej.
2. 
Kazeinę kwasową spożywczą, kazeinę podpuszczkową spożywczą oraz kazeiniany spożywcze, wprowadzane do obrotu jako mieszaniny, znakuje się na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, podając oprócz informacji określonych w ust. 1 pkt 2-5 następujące informacje:
1)
określenie "mieszanina..." - z następującymi po nim nazwami poszczególnych produktów tworzących mieszaninę, według ich masy w porządku malejącym;
2)
wskazanie kationu lub kationów wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych - w przypadku kazeinianów spożywczych;
3)
zawartość białek mleka w suchej masie - w przypadku mieszanin, w skład których wchodzą kazeiniany spożywcze.
3. 
W przypadku środków spożywczych, o których mowa w:
1)
ust. 1, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4,
2)
ust. 2, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 pkt 3

– mogą być umieszczone jedynie w dokumentach towarzyszących tym środkom spożywczym.

4. 
W przypadku gdy zawartość białek mleka w suchej masie dla kazeiny kwasowej spożywczej, kazeiny podpuszczkowej spożywczej oraz kazeinianów spożywczych jest wyższa niż minimalna wartość określona odpowiednio w ust. 2 pkt 2, ust. 4 pkt 2 lub ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych, na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie tych środków spożywczych może być umieszczona informacja o tej wyższej zawartości.
11 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2019) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2016 r.