§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.969

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2262 oraz z 2020 r. poz. 1) w § 14:
1)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony, zawierających towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 23-26 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i nieobjęte zwolnieniem z podatku w trybie przepisów odrębnych, może być dokonane zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym, o ile są spełnione łącznie następujące wymogi:";

2)
w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) numer zamówienia lub numer transakcji, z wyjątkiem przesyłek zawierających towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 25 i art. 26 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i nieobjęte zwolnieniem z podatku w trybie przepisów odrębnych;".