Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych. - Dz.U.2020.969 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.969

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169 i 2070) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2262 oraz z 2020 r. poz. 1) w § 14:
1)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony, zawierających towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 23-26 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i nieobjęte zwolnieniem z podatku w trybie przepisów odrębnych, może być dokonane zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym, o ile są spełnione łącznie następujące wymogi:";

2)
w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) numer zamówienia lub numer transakcji, z wyjątkiem przesyłek zawierających towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 25 i art. 26 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i nieobjęte zwolnieniem z podatku w trybie przepisów odrębnych;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).