Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.289

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

Na podstawie art. 145f pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz. U. poz. 1042, z 2011 r. poz. 553 oraz z 2014 r. poz. 1346) w § 3 w ust. 1 po wyrazach:
1) "Centralnym Biurze Śledczym Policji" dodaje się przecinek i wyrazy "Biurze Spraw Wewnętrznych Policji";
2) "Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, " dodaje się wyrazy "Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji,".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.