Zmiana rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2017

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 27 września 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 oraz z 2022 r. poz. 974) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513 i 1924 oraz z 2022 r. poz. 937 i 1361) wprowadza się następujące zmiany:
1)
odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, Dz. Urz. UE L 209 z 04.08.2012, str. 18, Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012, str. 16 i 18, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2014, str. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 148 z 20.05.2014, str. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 i 86, Dz. Urz. UE L 94 z 10.04.2015, str. 4 i 6, Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 168 z 25.06.2016, str. 13 i 15, Dz. Urz. UE L 153 z 16.06.2017, str. 21, 23 i 25, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 29, Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 94, 97, 100, 103, 106, 109 i 112, Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2019, str. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 i 32, Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 38 i 41, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 109, 112, 122, 125 i 129, Dz. Urz. UE L 273 z 20.08.2020, str. 16, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 54, Dz. Urz. UE L 194 z 02.06.2021, str. 37, Dz. Urz. UE L 402 z 15.11.2021, str. 65, 69 i 73 oraz Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 54, 57 i 64).";

2)
odnośnik nr 4 otrzymuje brzmienie:

"4 Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 209 z 04.08.2012, str. 18, Dz. Urz. UE L 348 z 18.12.2012, str. 16 i 18, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2014, str. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 148 z 20.05.2014, str. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 i 86, Dz. Urz. UE L 94 z 10.04.2015, str. 4 i 6, Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 168 z 25.06.2016, str. 13 i 15, Dz. Urz. UE L 153 z 16.06.2017, str. 21, 23 i 25, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 29, Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 94, 97, 100, 103, 106, 109 i 112, Dz. Urz. UE L 33 z 05.02.2019, str. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 i 32, Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 38 i 41, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 109, 112, 122, 125 i 129, Dz. Urz. UE L 273 z 20.08.2020, str. 16, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 54, Dz. Urz. UE L 194 z 02.06.2021, str. 37, Dz. Urz. UE L 402 z 15.11.2021, str. 65, 69 i 73 oraz Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 54, 57 i 64.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywy: dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/274 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowotechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach fluorescencyjnych z zimną katodą i w lampach fluorescencyjnych z zewnętrzną katodą do celów specjalnych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 25); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/275 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowotechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w innych wysokoprężnych lampach sodowych na potrzeby oświetlenia ogólnego (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 29); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/276 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowotechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 32); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/277 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego < 30 W z okresem trwałości wynoszącym 20 000 godzin lub więcej (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 35); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/278 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowotechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach metalohalogenkowych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 38); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/279 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w innych lampach wyładowczych do celów specjalnych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 41); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/280 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowotechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w innych niskoprężnych lampach wyładowczych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 44); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/281 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowotechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluorescencyjnych do celów specjalnych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 47); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/282 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowotechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach innych niż liniowe z luminoforem trójpasmowym (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 51); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/283 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowotechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w wysokoprężnych lampach sodowych o podwyższonym wskaźniku oddawania barw na potrzeby oświetlenia ogólnego (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 54); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/284 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowotechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w dwutrzonkowych liniowych lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 57) oraz dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/287 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowotechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach fluorescencyjnych na inne potrzeby ogólnego oświetlenia i do celów specjalnych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 64).