Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.489

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1653) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 ust. 2 "Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 2 ust. 2 "Informacja o dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego po ocenie polowej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

2. Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

2. Informacja o dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego po ocenie polowej

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).