Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1301 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się:
1) wzory świadectw oceny materiału siewnego:
a) świadectw oceny polowej,
b) świadectwa oceny laboratoryjnej,
c) świadectwa oceny weryfikacyjnej,
d) świadectwa oceny cech zewnętrznych

- stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzory informacji o dyskwalifikacji materiału siewnego w poszczególnych ocenach, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wzór informacji o wynikach badania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZORY ŚWIADECTW OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO

1. Świadectwo oceny polowej materiału siewnego

wzór

2. Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego

wzór

3. Świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego

wzór

4. Świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka

wzór

5. Świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZORY INFORMACJI O DYSKWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO W POSZCZEGÓLNYCH OCENACH

1. Informacja o dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej

wzór

2. Informacja o dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego po ocenie polowej

wzór

3. Informacja o dyskwalifikacji partii materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej

wzór

4. Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie weryfikacyjnej

wzór

5. Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH BADANIA

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2018.1250).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz.U.2007.69.461), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U.2012.1512) traci moc w zakresie:

1) § 1:

a) pkt 1 - w zakresie wzorów świadectw oceny materiału siewnego,

b) pkt 2 i 4,

2) załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem wzoru świadectwa mieszanki nasiennej,

3) załączników nr 2 i 4 do rozporządzenia

- z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.