Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1366

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1021) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich (Dz. U. poz. 2480 oraz z 2013 r. poz. 1664) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Międzynarodowym organem kontroli i nadzoru uprawnionym do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich jest SGS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).