Wykaz międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów... - Dz.U.2004.247.2480 - OpenLEX

Wykaz międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.247.2480

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 3 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:
 Międzynarodowym organem kontroli i nadzoru uprawnionym do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich jest SGS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).
2 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1366) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 2017 r.