Art. 7. - [Delegacja ustawowa - wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych; wykaz międzynarodowych organów kontroli i nadzoru] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  7.  [Delegacja ustawowa - wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych; wykaz międzynarodowych organów kontroli i nadzoru]
1. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzeń, w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi:
1)
wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu towarów w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych, bez konieczności złożenia zabezpieczenia wynikającego z przepisów prawa wspólnotowego,
2)
wykaz międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów do krajów trzecich

- mając na uwadze zapewnienie skutecznego stosowania przepisów prawa wspólnotowego.

2. 
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazuje do Komisji Europejskiej wymagane przez przepisy prawa wspólnotowego informacje o działaniach podjętych w celu realizacji tych przepisów.