Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1393

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi 2

Na podstawie art. 46c ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. poz. 1381) w § 2:
1)
w pkt 87 wyrazy "Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej" zastępuje się wyrazami "Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych";
2)
w pkt 88 wyrazy "zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej" zastępuje się wyrazami "zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych";
3)
po pkt 202 dodaje się pkt 202a w brzmieniu:

"202a) zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).