Art. 46c. - [Delegacja ustawowa - wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1124 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art.  46c.  [Delegacja ustawowa - wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j, mając na uwadze charakter wykonywanych zadań oraz ich znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.