§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1393

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. poz. 1381) w § 2:
1)
w pkt 87 wyrazy "Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej" zastępuje się wyrazami "Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych";
2)
w pkt 88 wyrazy "zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej" zastępuje się wyrazami "zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych";
3)
po pkt 202 dodaje się pkt 202a w brzmieniu:

"202a) zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;".