§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. - Dz.U.2020.1877 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1877

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. poz. 587) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 4,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W warsztacie zatrudnia się psychologa oraz w zależności od potrzeb:

1) pielęgniarkę lub lekarza;

2) pracownika socjalnego;

3) instruktora zawodu;

4) inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.";

2)
w § 19 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wynagrodzenia pracowników warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w przypadku ich ponoszenia;";

b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), finansowanych przez warsztat;".