§ 13. - Warsztaty terapii zajęciowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2021 r.
§  13. 
1. 
Pracownikami warsztatu są:
1)
kierownik warsztatu;
2)
specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji;
3)
instruktorzy terapii zajęciowej;
4)
(uchylony).
2. 
W warsztacie zatrudnia się psychologa oraz w zależności od potrzeb:
1)
pielęgniarkę lub lekarza;
2)
pracownika socjalnego;
3)
instruktora zawodu;
4)
inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.
3. 
Pracowników warsztatu zatrudnia jednostka prowadząca warsztat.
4. 
Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników warsztatu.
5. 
Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie instruktorów terapii zajęciowej ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.