§ 19. - Warsztaty terapii zajęciowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2021 r.
§  19. 
1. 
Do kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków Funduszu, zalicza się koszty:
1)
wynagrodzenia pracowników warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w przypadku ich ponoszenia;
1a)
wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), finansowanych przez warsztat;
2)
niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu;
3)
dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu;
4)
szkoleń pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu;
5)
ubezpieczenia uczestników warsztatu;
6)
ubezpieczenia mienia warsztatu;
7)
wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu;
8)
materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego;
9)
związane z treningiem ekonomicznym.
2. 
Za zgodą powiatu, nie więcej niż 3 % środków Funduszu przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie.