Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1326

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. poz. 1471) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2 wyrazy "13 osób" zastępuje się wyrazami "14 osób";
2) w § 4 w ust. 1 wyrazy "4 lata" zastępuje się wyrazami "5 lat";
3) w § 8:
a) w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy "zwanego dalej "projektem ustawy"",
b) w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) opracowanie, na wniosek ministra, innych projektów ustaw związanych z projektem ustawy, o którym mowa w pkt 2 lit. a, oraz projektów aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla projektowanych regulacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.";

4) w § 9 po wyrazie "ustawy" dodaje się wyrazy "o której mowa w § 8 pkt 2 lit. a,";
5) w § 12:
a) w ust. 1 wyrazy "projekt ustawy wraz z aktami wykonawczymi, o których mowa w § 8, " zastępuje się wyrazami "projekty ustaw, o których mowa w § 8, wraz z projektami aktów wykonawczych",
b) w ust. 2 wyrazy "w projekcie ustawy" zastępuje się wyrazami "w projektach ustaw, o których mowa w § 8";
6) w § 13 w ust. 1 wyrazy "oraz projekt ustawy" zastępuje się wyrazami "oraz projekty ustaw, o których mowa w § 8".
§  2. 
1.  Kadencja przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, zwanej dalej "Komisją", zastępcy przewodniczącego Komisji, członków Komisji oraz sekretarza Komisji, powołanych na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, ulega przedłużeniu o rok.
2.  Kadencja członka Komisji powołanego na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, upływa wraz z kadencją całej Komisji.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.