Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1854

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2016 r. poz. 1837) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dla osoby samotnie gospodarującej - do 1376 zł miesięcznie,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).