§ 3. - Udzielanie pomocy cudzoziemcom. - Dz.U.2019.1946 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Udzielanie pomocy cudzoziemcom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1946 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2019 r.
§  3. 
1. 
Łączna wysokość świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcowi wynosi:
1)
w okresie pierwszych 6 miesięcy:
a)
dla osoby samotnie gospodarującej - do 1376 zł miesięcznie,
b)
w rodzinie 2-osobowej - do 70% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę,
c)
w rodzinie 3-osobowej - do 60% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę,
d)
w rodzinie liczącej 4 osoby i więcej - do 50% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę;
2)
w okresie od 7 do 12 miesiąca:
a)
dla osoby samotnie gospodarującej - do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b)
w rodzinie 2-osobowej - do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. b, na osobę,
c)
w rodzinie 3-osobowej - do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. c, na osobę,
d)
w rodzinie liczącej 4 osoby i więcej - do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. d, na osobę.
2. 
Świadczenie pieniężne wypłaca się w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.