Udzielanie pomocy cudzoziemcom. - Dz.U.2019.1946 t.j. - OpenLEX

Udzielanie pomocy cudzoziemcom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1946 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
obowiązki powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej "centrum pomocy", związane z przygotowaniem indywidualnego programu integracji, zwanego dalej "programem";
2)
wysokość świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców w celu wspierania procesu ich integracji i termin ich wypłaty;
3)
rodzaje dokumentów i oświadczeń potwierdzających konieczność zmiany przez cudzoziemców miejsca zamieszkania w okresie trwania programu;
4)
metody i sposoby monitorowania postępów cudzoziemców w ich integracji, odpowiednie do osiągnięcia celów integracji.
1. 
Cudzoziemcowi udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji na podstawie oceny jego sytuacji życiowej oraz sytuacji jego rodziny.
2. 
Centrum pomocy, przed opracowaniem programu, informuje cudzoziemca o warunkach udzielania pomocy.
3. 
Centrum pomocy ustala wykaz instytucji, których udział jest niezbędny w procesie realizacji programu, oraz zakres ich działania.
1. 
Łączna wysokość świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcowi wynosi:
1)
w okresie pierwszych 6 miesięcy:
a)
dla osoby samotnie gospodarującej - do 1376 zł miesięcznie,
b)
w rodzinie 2-osobowej - do 70% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę,
c)
w rodzinie 3-osobowej - do 60% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę,
d)
w rodzinie liczącej 4 osoby i więcej - do 50% kwoty, o której mowa w lit. a, na osobę;
2)
w okresie od 7 do 12 miesiąca:
a)
dla osoby samotnie gospodarującej - do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b)
w rodzinie 2-osobowej - do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. b, na osobę,
c)
w rodzinie 3-osobowej - do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. c, na osobę,
d)
w rodzinie liczącej 4 osoby i więcej - do 90% kwoty, o której mowa w pkt 1 lit. d, na osobę.
2. 
Świadczenie pieniężne wypłaca się w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą", cudzoziemiec składa w centrum pomocy realizującym program oświadczenie potwierdzające te okoliczności oraz przedkłada dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, którymi mogą być w szczególności umowa o pracę albo dokument potwierdzający uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 4 pkt 3 ustawy, cudzoziemiec i pełnoletni członkowie jego rodziny składają w centrum pomocy realizującym program oświadczenie o gotowości wspólnego zamieszkania.
3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 4 pkt 4 ustawy, cudzoziemiec składa w centrum pomocy realizującym program zaświadczenie lekarza udzielającego świadczeń specjalistycznych o konieczności leczenia wymagającego zmiany miejsca zamieszkania.
1. 
Postępy cudzoziemca w procesie integracji w ramach realizowanego przez niego programu są monitorowane przez pracownika socjalnego centrum pomocy, zwanego dalej "realizatorem programu", co najmniej raz na 3 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji programu.
2. 
Postępy w integracji ocenia się w zakresie stopnia i efektywności procesu integracji w szczególności w następujących obszarach, stosownie do celów integracji określonych w programie:
1)
edukacji językowej, w tym w zakresie stopnia przyswojenia podstawowego zasobu słownictwa języka polskiego umożliwiającego komunikowanie się;
2)
funkcjonowania zawodowego, w zakresie postępów w poszukiwaniu zatrudnienia i innych form aktywności zawodowej umożliwiającej ekonomiczne usamodzielnienie się cudzoziemca;
3)
funkcjonowania społecznego, zwłaszcza w zakresie nawiązania kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz stopnia udziału w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym.
3. 
W celu ustalenia postępów cudzoziemca w procesie integracji realizator programu stosuje metody obserwacji, rozmowy bezpośredniej z cudzoziemcem oraz członkami jego rodziny.
4. 
Realizator programu może również zasięgać opinii innych instytucji i organizacji uczestniczących w procesie integracji.
5. 
Oceny postępów w procesie integracji są dokonywane w formie notatek służbowych.
6. 
W przypadku stwierdzenia braków lub niewystarczających postępów w którymkolwiek z obszarów integracji, o których mowa w ust. 2, strony modyfikują program tak, aby dostosować go do specyficznych potrzeb cudzoziemca i usunąć problemy występujące w realizacji programu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2019.1054).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz.U.2009.45.366), które na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1004) utraciło moc z dniem 1 marca 2015 r.