Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1320

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, 1616 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 235) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 2 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– opryskiwacz ciągnikowy polowy lub sadowniczy wraz z ciągnikiem lub zespołem napędowym składającym się z silnika i wałka przekaźnika mocy, zapewniającym uzyskanie przez pompę tego opryskiwacza co najmniej minimalnego ciśnienia roboczego dla rozpylaczy zainstalowanych na tym opryskiwaczu, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie integrowanej produkcji roślin oraz w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,";

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lit. A w tabeli w lp. 4 w kolumnie 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lit. A w tabeli w lp. 4 w kolumnie 3 oraz w lit. B w tabeli w lp. 4 w kolumnie 3 wyraz "i" zastępuje się wyrazem "lub";
3) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu zmienianym w § 1 mogą być wydawane do dnia 31 grudnia 2021 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

wzór

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).