Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.554

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin2)

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co następuje;
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, zwanych dalej "szkoleniami w zakresie środków ochrony roślin";
2) kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin;
3) programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:
a) stosowania środków ochrony roślin - sposób stosowania tych. środków,
b) badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - rodzaje tego sprzętu;
4) maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;
5) zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
6) zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa oraz termin przekazywania tych informacji;
7) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
§  2.  Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin:
1) zapewnia pomieszczenia umożliwiające prowadzenie zajęć, w tym wykorzystywanie w ich trakcie pomocy audiowizualnych;
2) wykorzystuje w trakcie szkoleń pomoce audiowizualne, w tym prezentacje multimedialne lub filmy szkoleniowe;
3) przekazuje uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe.
§  3.  Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie integrowanej produkcji roślin, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2:
1) zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
2) udostępnia uczestnikom szkolenia w trakcie jego trwania:
a) modelowy zestaw środków ochrony indywidualnej stosowanej przy wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin,
b) sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, w tym co najmniej:
1  opryskiwacz ciągnikowy polowy lub sadowniczy wraz z ciągnikiem lub zespołem napędowym składającym się z silnika i wałka przekaźnika mocy, zapewniającym uzyskanie przez pompę tego opryskiwacza co najmniej minimalnego ciśnienia roboczego dla rozpylaczy zainstalowanych na tym opryskiwaczu, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie integrowanej produkcji roślin oraz w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,
sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach szynowych lub stosowany w kolejnictwie, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie,
sprzęt agrolotniczy, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym,
c) części do modernizacji sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
d) przyrządy do regulacji sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym stoper, taśmę mierniczą, kalkulator i cylindry miarowe,
e) wiatromierze.
§  4.  Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2:
1) zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem wyposażenia technicznego oraz sprzętu diagnostycznego niezbędnego do prowadzenia takich badań;
2) w przypadku szkoleń obejmujących:
a) badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego udostępnia uczestnikom szkolenia, w trakcie jego trwania, co najmniej opryskiwacz polowy i sadowniczy oraz wyposażenie techniczne i sprzęt diagnostyczny niezbędny do prowadzenia badań sprawności technicznej tego sprzętu, w tym:
stanowisko kontrolne do sprawdzania manometru, opryskiwacza, w skład którego wchodzą manometr wzorcowy i prasa manometryczna lub inne urządzenie do wytwarzania ciśnienia,
przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator,
sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy w opryskiwaczach polowych, w postaci co najmniej ręcznego lub elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy,
pięć cylindrów miarowych o pojemności wynoszącej co najmniej 2000 ml, działce elementarnej wynoszącej nie więcej niż 20 ml i dopuszczalnym błędzie granicznym pomiaru wynoszącym ±20 ml,
urządzenie umożliwiające jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy co najmniej z 12 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy używanych do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawach sadowniczych,
b) badanie sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego udostępnia uczestnikom szkolenia, w trakcie jego trwania, taki sprzęt oraz wyposażenie techniczne i sprzęt diagnostyczny niezbędny do prowadzenia badań sprawności technicznej tego sprzętu, w tym:
przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator,
sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy, w postaci urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy,
co najmniej dwa manometry do pomiaru ciśnienia roboczego.
§  5. 
1.  Osoby prowadzące szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin powinny mieć ukończone stadia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.
2.  Osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin powinny mieć, z uwzględnieniem ust. 3 i 4;
1) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik, technik leśnik lub technik mechanizacji rolnictwa i uzyskać tytuł zawodowy w danym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie lub
2) ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub stadia podyplomowe w tym zakresie.
3.  Osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie powinny:
1) posiadać kwalifikacje określone w ust. 2 lub
2) mieć:
a) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik transportu, kolejowego i uzyskać tytuł zawodowy w tym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie lub
b) ukończone studia wyższe na kierunku transport ze specjalnością kolejnictwo lub eksploatacja pojazdów szynowych lub stadia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z budową, eksploatacją lub oceną techniczną pojazdów szynowych, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub stadia podyplomowe w tym zakresie.
4.  Osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym lub szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego powinny:
1) posiadać kwalifikacje określone w ust. 2 lub
2) mieć:
a) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik awionik lub technik mechanik lotniczy i uzyskać tytuł zawodowy w danym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie lub
b) ukończone studia wyższe na kierunku lotnictwo i kosmonautyka lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z budową, eksploatacją lub oceną techniczną statków powietrznych, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.
5.  Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do osób prowadzących szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  6. 
1.  Osoby prowadzące szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin powinny:
1) mieć ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie oraz
2) mieć ukończone szkolenie wymagane od osób prowadzących szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodnie z programem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, prowadzonym przez:
a) instytuty badawcze prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu hodowli, uprawy lub ochrony roślin lub
b) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub
c) szkołę wyższą kształcącą w zakresie rolnictwa lub ogrodnictwa.
2.  Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. c nie stosuje się do pracowników jednostek naukowych, w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, zajmujących się integrowaną produkcją roślin w ramach prowadzonych przez nich badań naukowych lub prac rozwojowych.
3.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  7.  Osoby prowadzące szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy powinny:
1) posiadać kwalifikacje wymagane od doradców rolniczych w rozumieniu przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu, Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz być wpisane na listę takich doradców, prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub
2) mieć:
a) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy i uzyskać tytuł zawodowy w tym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie lub
b) ukończone studia wyższe o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.
§  8. 
1.  Program szkolenia podstawowego i uzupełniającego w zakresie:
1) integrowanej produkcji roślin jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) stosowania środków ochrony roślin:
a) sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
b) sprzętem agrolotniczym - jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
c) metodą fumigacji - jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
d) sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie - jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2.  Program szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin:
1) obejmującego badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
2) obejmującego badanie sprzętu agrolotniczego jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§  9.  Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin są prowadzone w grupach nie większych niż 30 osób.
§  10. 
1.  Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin dokumentuje swoje działania, prowadząc wykaz obejmujący:
1) daty i zakres przeprowadzanych szkoleń;
2) imiona i nazwiska, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo, w przypadku osób nieposiadającycłi obywatelstwa polskiego, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osób prowadzących szkolenia;
3) imiona i nazwiska, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osób, które ukończyły szkolenia, oraz numery wydanych zaświadczeń o ich ukończeniu.
2.  Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin przechowuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.
§  11. 
1.  Zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa obejmuje informacje dotyczące osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, określone w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3.
2.  Informacje określone w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3 dotyczące osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w okresie:
1) od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku, przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 31 sierpnia tego roku;
2) od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku, przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 28 lutego kolejnego roku.
§  12.  Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§  13.  Szkolenie wymagane od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji ukończone na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. Nr 256, poz. 1721) jest równoważne ze szkoleniem wymaganym od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończonym na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  14.  Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kiereje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. Nr 256, poz. 1721), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SZKOLENIA W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Lp.TematLiczba godzin*
123
1Integrowana produkcja roślin w Polsce i na świecie4
Ochrona roślin w konwencjonalnych, integrowanych i ekologicznych systemach produkcji roślinnej
Ewolucja koncepcji i strategii integrowanej produkcji roślin
Ekologiczne podstawy integrowanej produkcji roślin
Prewencja jako ważny element integrowanej produkcji roślin
Doradztwo w zakresie integrowanej produkcji roślin
2Przepisy prawne3
Przepisy w zakresie ochrony roślin
Przepisy w zakresie nasiennictwa
Przepisy w zakresie nawozów i nawożenia
Przepisy w zakresie higieny w produkcji roślinnej
3Tryb uzyskiwania certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin1
4Metody ochrony roślin wykorzystywane w technologiach integrowanej produkcji roślin10
Metoda hodowlana
Metoda biologiczna
Metoda biotechniczna
Metody agrotechniczne
Metody fizyczne i mechaniczne
Metoda chemiczna
Strategia zapobiegania uodparnianiu się agrofagów
System wspomagania decyzji w ochronie roślin
5Planowanie i zakładanie upraw20
Stanowisko uprawy
Rodzaje podłoży do produkcji pod osłonami i ich przygotowanie
Materiał rozmnożeniowy, jego przygotowanie i ocena jakości
Właściwy dobór odmian, w tym wykorzystywanie naturalnej odporności odmian na patogeny oraz wykorzystywanie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
Płodozmian
Rola międzyplonów i mulczowania gleby
Mechaniczne zabiegi agrotechniczne
Terminy i metody siewu i sadzenia
6Racjonalne nawożenie14
Metody określania niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych w glebie i w roślinach
Gospodarka składnikami pokarmowymi
Nawożenie organiczne, mineralne i dokarmianie dolistne
Wapnowanie gleb
7Ograniczanie zachwaszczenia20
Agroekologiczne podstawy ochrony przed chwastami
Rozpoznawanie chwastów i charakterystyka zbiorowisk
Agrotechniczne metody ograniczania zachwaszczenia
Dobór herbicydów w integrowanej produkcji roślin
Technika nanoszenia herbicydów
8Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne15
Uprawa gleby
Nawadnianie upraw
Zabiegi pielęgnacyjne w poszczególnych uprawach
9Ochrona przed chorobami30
Wpływ czynników klimatycznych na występowanie chorób
Przegląd sprawców chorób roślin, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Ocena stopnia porażenia roślin przez choroby i progi ekonomicznego zagrożenia
Sygnalizacja i prognozowanie występowania chorób
Dobór fungicydów i bakteriocydów w integrowanej produkcji roślin
10Ochrona przed szkodnikami30
Przegląd szkodników roślin
Sygnalizacja i prognozowanie występowania szkodników
Metody ograniczania występowania szkodników a progi ekonomicznego zagrożenia
Dobór zoocydów w integrowanej produkcji roślin
11Zbiór, zasady przechowywania i przygotowanie produktów do obrotu6
Zbiór i ocena jakości plonów
Przechowywanie i czynniki wpływające na jakość i trwałość, w tym wpływ mykotoksyn
Przygotowanie do transportu, obrotu i sprzedaży
Omówienie zasad funkcjonowania europejskich i światowych systemów jakości żywności
12Dobra Praktyka Rolnicza6
Zasady przechowywania nawozów
Zasady przechowywania środków ochrony roślin
Utrzymywanie czystości i higieny w gospodarstwie
Ochrona siedlisk przyrodniczych, wód, gleb i powietrza
Przeciwdziałanie erozji gleby
13Środki ochrony roślin a ochrona środowiska3
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne i mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin
Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej
14Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin20
Technika opryskiwania upraw polowych i sadowniczych
Rozpylacze i zasady ich stosowania
Kalibracja opryskiwaczy
Kryteria oceny w badaniach okresowych opryskiwaczy
Przygotowanie cieczy użytkowej, mycie opryskiwacza
Zagospodarowanie odpadów
15Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 2
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania środków ochrony roślin do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe - spojówki
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
16Ekonomiczne podstawy uprawy roślin według technologii integrowanej produkcji roślin3
17Prowadzenie dokumentacji związanej z integrowaną produkcją roślin6
18Kontrola integrowanej produkcji roślin7
19Bibliografia uzupełniająca i przygotowanie prac zaliczeniowych w formie indywidualnych projektów pod kierunkiem wykładowcy10
Ogółem210
* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

A) Program szkolenia podstawowego
Rośliny sadownicze
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin0,5
2Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej1
Rola użytków ekologicznych w uprawie integrowanej
Wybór stanowiska uprawy
Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny
Obsadzanie obrzeży plantacji jako element ograniczający przenikanie zanieczyszczeń
Przygotowanie gleby pod złożenie upraw sadowniczych
Systemy sadzenia roślin sadowniczych
Sposoby cięcia i formowania roślin sadowniczych
3Pielęgnacja gleby1,5
Niechemiczne metody zwalczania chwastów
Dobór herbicydów do sadu integrowanego
Rola ściółkowania
4Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych1
Analiza chemiczna gleby
Analiza chemiczna liści
Wizualna ocena roślin
Racjonalne nawożenie
Nawożenie upraw sadowniczych a ochrona środowiska
Pobieranie próbek gleby
Pobieranie próbek liści
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
5Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami2
Sposoby prowadzenia lustracji upraw sadowniczych w celu wykrycia chorób
Charakterystyka ważniejszych chorób w uprawach sadowniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Niechemiczne metody ochrony przed chorobami
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami3
Sposoby prowadzenia lustracji upraw sadowniczych w celu wykrycia szkodników
Charakterystyka ważniejszych szkodników
Niechemiczne metody ochrony upraw sadowniczych przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych i ich introdukcja w sadowniczych uprawach integrowanych
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Chemiczne zwalczanie szkodników
Zwalczanie gryzoni w uprawach sadowniczych
Ochrona upraw sadowniczych przed ptakami
Zoocydy zalecane do integrowanej produkcji roślin
7Środki ochrony roślin a ochrona środowiska1,5
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin
Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej
8Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)1
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe - spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym i zabiegach aparaturą plecakową
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin3, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego
Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowanie opryskiwacza sadowniczego do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja tego opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja tego opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

10Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin0,5
11Kontrola integrowanej produkcji roślin1
Ogółem16
Rośliny warzywne
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin0,5
2Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy1,5
Rola użytków ekologicznych w uprawie integrowanej
Wybór stanowiska uprawy
Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny
Płodozmian i zmianowanie (rola roślin strukturotwórczych, międzyplonów i resztek roślinnych w zachowaniu materii organicznej i składników pokarmowych w glebie)
Przygotowanie gleby pod założenie uprawy warzywnej
Terminy i sposoby siewu i sadzenia roślin warzywnych
3Nawożenie integrowanych upraw warzyw1
Gospodarka składnikami pokarmowymi a ochrona środowiska
Analiza chemiczna gleby podstawą racjonalnego nawożenia (technika i terminy pobierania prób)
Zastosowanie nawożenia organicznego jako podstawowego źródła składników pokarmowych (nawozy naturalne – dopuszczalne dawki i terminy stosowania, nawozy zielone)
Uzupełniające nawożenie mineralne – bilans składników pokarmowych
Ocena wizualna wzrostu i rozwoju roślin, analiza chemiczna próbek liściowych (głównie w uprawach pod osłonami), technika pobierania prób
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
4Ochrona upraw warzyw przed chwastami2
Agroekologiczne podstawy ochrony przed chwastami
Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed chwastami
Niechemiczne metody ochrony przed chwastami
Dobór herbicydów w integrowanej ochronie przed chwastami
Metody ograniczania zużycia herbicydów w integrowanej uprawie roślin (zastosowanie adiutantów, dawki dzielone, zabiegi pasmowe i precyzyjne)
5Ochrona upraw warzyw przed chorobami2,5
Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia chorób
Charakterystyka ważniejszych chorób w uprawach warzywnych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed chorobami
Niechemiczne metody ochrony uprawy przed chorobami
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Zwalczanie chemiczne chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6Ochrona warzyw przed szkodnikami2
Sposoby prowadzenia lustracji upraw warzyw w celu wykrycia szkodników
Charakterystyka ważniejszych szkodników warzyw
Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed szkodnikami
Niechemiczne metody ochrony upraw warzyw przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie warzyw
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Dobór zoocydów zalecanych w integrowanej produkcji roślin
Chemiczne zwalczanie szkodników
7Środki ochrony roślin a ochrona środowiska1
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin
Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej
8Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)1
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne
oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin3, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego
Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowanie opryskiwacza polowego do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja tego opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja tego opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla sprzętu naziemnego,

c) przygotowanie sprzętu naziemnego do badania

10Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach warzywnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin0,5
11Kontrola integrowanej produkcji roślin1
Ogółem16
Rośliny rolnicze
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin0,5
2Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin2
Rola zmianowania w kształtowaniu żyzności gleb i stanu sanitarnego zasiewów
Znaczenie międzyplonów
Wybór stanowiska uprawy
Właściwy dobór odmian, w tym wykorzystywanie naturalnej odporności odmian na patogeny oraz wykorzystywanie wyników badań i doświadczeń
prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
Terminy i sposoby siewów roślin rolniczych
Zasady uprawy w integrowanej produkcji roślin
Rola użytków ekologicznych
3Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów1
Niechemiczne metody zwalczania chwastów
Dobór herbicydów w uprawie integrowanej roślin rolniczych
Możliwość stosowania zmniejszonych dawek herbicydów
4Nawożenie integrowanych upraw rolniczych1
Plan nawożenia dla gospodarstwa i poszczególnych pól płodozmianu
Rola nawozów naturalnych w podtrzymaniu żyzności gleby
Zasady określania potrzeb nawozowych roślin i dawek nawozów
Doradztwo nawozowe w integrowanej produkcji roślin
Wykorzystanie testów glebowych i roślinnych
Dolistne dokarmianie roślin
Zasady bezpiecznego stosowania nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych
Nawożenie upraw rolniczych a ochrona środowiska
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
5Ochrona upraw rolniczych przed chorobami2
Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia chorób
Charakterystyka ważniejszych chorób w uprawach rolniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami2,5
Sposoby prowadzenia lustracji upraw rolniczych w celu wykrycia szkodników
Charakterystyka ważniejszych szkodników upraw rolniczych
Niechemiczne metody ochrony upraw rolniczych przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie roślin rolniczych
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Chemiczne zwalczanie szkodników
7Środki ochrony roślin a ochrona środowiska1,5
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania
środków ochrony roślin
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin
Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej
8Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)1
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin3, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego
Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowanie opryskiwacza polowego do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja tego opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja tego opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

10Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin0,5
11Kontrola integrowanej produkcji roślin1
Ogółem16
B) Program szkolenia uzupełniającego
Rośliny sadownicze
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów0,5
Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Kontrola integrowanej produkcji roślin
2Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej – aktualizacja wiedzy0,5
Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny
Sposoby cięcia i formowania roślin sadowniczych
3Pielęgnacja gleby – aktualizacja wiedzy0,5
Niechemiczne metody zwalczania chwastów
Dobór herbicydów do sadu integrowanego
4Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych – aktualizacja wiedzy0,5
Racjonalne nawożenie
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
5Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami – aktualizacja wiedzy1
Ważniejsze choroby w uprawach sadowniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Niechemiczne metody ochrony przed chorobami
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami – aktualizacja wiedzy1
Niechemiczne metody ochrony upraw sadowniczych przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych i ich introdukcja w sadowniczych uprawach integrowanych
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Chemiczne zwalczanie szkodników
Zoocydy zalecane do integrowanej produkcji roślin
7Środki ochrony roślin a ochrona środowiska – aktualizacja wiedzy1
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia
człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
8Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – aktualizacja wiedzy0,5
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy1,5, w tym 1 godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

Ogółem7
Rośliny warzywne
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów0,5
Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach warzywnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Kontrola integrowanej produkcji roślin
2Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy – aktualizacja wiedzy0,5
Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na
patogeny
Płodozmian i zmianowanie (rola roślin strukturotwórczych, międzyplonów i resztek roślinnych w zachowaniu materii organicznej i składników pokarmowych w glebie)
3Nawożenie integrowanych upraw warzyw – aktualizacja wiedzy0,5
Gospodarka składnikami pokarmowymi a ochrona środowiska
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
4Ochrona upraw warzyw przed chwastami – aktualizacja wiedzy1
Niechemiczne metody ochrony przed chwastami
Dobór herbicydów w integrowanej ochronie przed chwastami
Metody ograniczania zużycia herbicydów w integrowanej uprawie (zastosowanie adiutantów, dawki dzielone, zabiegi pasmowe i precyzyjne)
5Ochrona upraw warzyw przed chorobami –

aktualizacja wiedzy

1
Ważniejsze choroby roślin warzywnych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Niechemiczne metody ochrony uprawy przed chorobami
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Zwalczanie chemiczne chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6Ochrona upraw warzyw przed szkodnikami – aktualizacja wiedzy1
Niechemiczne metody ochrony upraw warzyw przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie warzyw
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Dobór zoocydów zalecanych w integrowanej produkcji roślin
7Środki ochrony roślin a ochrona środowiska –aktualizacja wiedzy0,5
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
8Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – aktualizacja wiedzy0,5
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy1,5, w tym 1 godzina zajęć praktycznych z

wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego

Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

Ogółem7
Rośliny rolnicze
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów0,5
Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Kontrola integrowanej produkcji roślin
2Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin - aktualizacja wiedzy0,5
Rola zmianowania w kształtowaniu żyzności gleb i stanu sanitarnego zasiewów
Znaczenie międzyplonów
Właściwy dobór odmian, w tym wykorzystywanie naturalnej odporności odmian na patogeny oraz wykorzystywanie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego
Rola użytków ekologicznych
3Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów -aktualizacja wiedzy1
Niechemiczne metody zwalczania chwastów
Dobór herbicydów w uprawie integrowanej roślin rolniczych
Możliwość stosowania zmniejszonych dawek herbicydów
4Nawożenie integrowanych upraw rolniczych - aktualizacja wiedzy0,5
Nawożenie upraw rolniczych a ochrona środowiska
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
5Ochrona upraw rolniczych przed chorobami - aktualizacja wiedzy1
Ważniejsze choroby roślin rolniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami - aktualizacja wiedzy1
Niechemiczne metody ochrony upraw rolniczych przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie roślin rolniczych
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Chemiczne zwalczanie szkodników
7Środki ochrony roślin a ochrona środowiska - aktualizacja wiedzy0,5
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
8Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) - aktualizacja wiedzy0,5
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe - spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy1,5, w tym 1 godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

Ogółem7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  2  

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

A) Program szkolenia podstawowego
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych3
Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowymi
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin
Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony rośliń
2Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin2
Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin:

a) ze względu na funkcję:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inny,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

- powierzchniowe,

- wgłębne,

- systemiczne,

- inne

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3Integrowana ochrona roślin6
Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna
Podstawowe wymagania integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym:

a) ograniczanie występowania organizmów szkodliwych poprzez:

- właściwy płodozmian i agrotechnikę,

- stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

- właściwe nawożenie i nawadnianie,

- przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,

- ochronę i introdukcję organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej,

b) planowanie zabiegów ochrony rośli w oparciu o:

- monitorowanie organizmów szkodliwych,

- progi szkodliwości organizmów szkodliwych,

- programy wspomagania decyzji w ochronie roślin, -doradztwo,

c) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin

Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin4, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego lub sadowniczego
Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Sposoby stosowania środków ochrony roślin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń i magazynów
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.
Informowanie o planowanych zabiegach z użyciem sprzętu agrolotniczego
Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko4
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin5
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym Draż numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożeń,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ochrona pracy kobiet i ochrona pracy młodocianych
Ogółem24
B) Program szkolenia uzupełniającego
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów1,5
Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, w tym: nakaz wycofania środka ochrony roślin z obrotu, zakaz stosowania środka ochrony roślin, kontrola jakości środków ochrony roślin i kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowym i
Wprowadzanie do obrotu podrobionych środków ochrony roślin, w tym:

a) niebezpieczeństwa wynikające z wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin,

d) metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
2Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy3
Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny
Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny
Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego, w tym:

a) ograniczanie występowania organizmów szkodliwych poprzez:

- właściwy płodozmian i agrotechnikę,

- stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

- właściwe nawożenie i nawadnianie,

- przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,

- ochronę i introdukcję organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej,

b) planowanie zabiegów ochrony roślin w oparciu o:

- monitorowanie organizmów szkodliwych,

- progi szkodliwości organizmów szkodliwych,

- programy wspomagania decyzji w ochronie roślin, -doradztwo,

c) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin

3Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy1
Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
4Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy0,5
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - aktualizacja wiedzy
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
5Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy1
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych
Wypadków
Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  3  

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU MONTOWANEGO NA POJAZDACH SZYNOWYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO W KOLEJNICTWIE

A) Program szkolenia podstawowego
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin
Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
2Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin1
Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin:

a) ze względu na funkcję:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inne

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

- powierzchniowe,

- wgłębne,

- systemiczne,

- inne.

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

d) łączne stosowanie agrochemikaliów

3Integrowana ochrona roślin2,5
Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna
Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin4,5, w tym 3,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem

opryskiwacza ciągnikowego polowego lub sadowniczego

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego sprzętu pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

d) kalibracja opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwaczy,

c) przygotowanie opryskiwaczy do badania

5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko3
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,
b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i do zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przystosowaniu środków ochrony roślin2
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:
a) sporządzaniu cieczy roboczej,
b) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,
c) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,
d) zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,
e) zaprawianiu nasion
Zasady profilaktyki, w tym:
a) badania lekarskie,
b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
c) informacje o najbliższym podmiocie

leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:
a) przyczyny i rodzaje zagrożenia,
b) drogi pożarowe
Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem14
B) Program szkolenia uzupełniającego
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Inne istotne zmiany przepisów prawnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin
2Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy0,5
Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin
Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

d) łączne stosowanie agrochemikaliów

3Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy2
Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny
Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny
Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
Dobra praktyka ochrony roślin
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy2,5, w tym 1,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego lub sadowniczego
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami
ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy0,5
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - aktualizacja wiedzy
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i do zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy0,5
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:

a) sporządzaniu cieczy roboczej,

d) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,

c) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,

d) zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,

d) zaprawianiu nasion

Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM AGROLOTNICZYM

A) Program szkolenia podstawowego
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin
Dostępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
2Charakterystyka i podział środków ochrony roślin oraz możliwości ich stosowania sprzętem

agrolotniczym

1
Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin:

a) ze względu na funkcję:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inne,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

- powierzchniowe,

- wgłębne,

- systemiczne,

- inne

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

d) łączne stosowanie agrochemikaliów

3Integrowana ochrona roślin uprawnych i lasów2
Podstawowe wiadomości o biologii organizmów szkodliwych, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów szkodliwych występujących w lasach
Zastosowanie zabiegów agrolotniczych w zwalczaniu organizmów szkodliwych
Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
4Sprzęt agrolotniczy w zabiegach ochrony roślin5
Budowa, zastosowanie oraz sprawność techniczna sprzętu agrolotniczego - prezentacja sprzętu
Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego
5Naprowadzanie samolotów i śmigłowców na pola zabiegowe oraz zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym2
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu
Informowanie o planowanych zabiegach z użyciem sprzętu agrolotniczego
6Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, w tym na organizmy pożyteczne w uprawach, lasach i strefach ekotonowych1
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem

wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
7Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin1
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia,

b) drogi pożarowe

Dostępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
8Organizacja i koszty prac agrolotniczych1
Ogółem14
B) Program szkolenia uzupełniającego
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
2Charakterystyka i podział środków ochrony roślin oraz możliwości ich stosowania sprzętem agrolotniczym - aktualizacja wiedzy0,5
Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin
Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3Integrowana ochrona roślin uprawnych i lasów - aktualizacja wiedzy1
Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
4Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, w tym na organizmy pożyteczne w uprawach, lasach i strefach ekotonowych - aktualizacja wiedzy1
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

5Bezpieczeństwo i higiena pracy przystosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy0,5
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym
Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
6Sprzęt agrolotniczy w zabiegach ochrony roślin, w tym: podział, budowa, zastosowanie, sprawność techniczna1
7Naprowadzanie samolotów i śmigłowców na pola zabiegowe oraz zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym1
8Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin1
Ogółem7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI

A) Program szkolenia podstawowego
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin
Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
2Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin2
Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin

a) ze względu na funkcję:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inne,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

- powierzchniowe,

- wgłębne,

- systemiczne,

- inne

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

3Integrowana ochrona roślin4
Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym szczegółowa charakterystyka metody chemicznej
Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
Zasady wykonywania zabiegu dezynsekcji gazowej i technika wykonywania tego zabiegu, w tym:

a) stosowane środki ochrony roślin,

b) właściwości chemiczne i fizyczne środków ochrony roślin,

c) mechanizm działania środków ochrony roślin,

d) warunki zastosowania środków ochrony roślin,

e) przygotowywanie pomieszczenia,

f) dawkowanie i sposób rozmieszczenia środków ochrony roślin,

g) odwietrzanie pomieszczenia,

h) kontrola pozostałości gazu w pomieszczeniu

Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin4, w tym 3 godziny zajęć praktycznych
Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowywanie sprzętu do wykonywania zabiegu
Rodzaje sprzętu
Sprawność techniczna i wpływ na jakość zabiegu
Usuwanie podstawowych usterek
Zabezpieczenie sprzętu po wykonanym zabiegu
5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko2
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy Pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przystosowaniu środków ochrony roślin3
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia pożarowego,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem16
B) Program szkolenia uzupełniającego
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt Draż dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Inne istotne zmiany przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin
2Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy1
Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

Środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania szkodników artykułów rolno-spożywczych
3Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy1,5
Zasady wykonywania zabiegu dezynsekcji gazowej i technika wykonywania tego zabiegu, w tym:

a) stosowane środki ochrony roślin,

b) właściwości chemiczne i fizyczne środków ochrony roślin,

c) mechanizm działania środków ochrony roślin,

d) warunki zastosowania środków ochrony roślin,

e) przygotowywanie pomieszczenia,

f) dawkowanie i sposób rozmieszczenia środków ochrony roślin,

g) odwietrzanie pomieszczenia,

h) kontrola pozostałości gazu w pomieszczeniu

Wymagania dotyczące ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy2, w tym 1,5 godziny zajęć praktycznych
Przygotowywanie sprzętu do wykonywania zabiegu
Rodzaje sprzętu
Sprawność techniczna i wpływ na jakość zabiegu
Usuwanie podstawowych usterek
Zabezpieczenie sprzętu po wykonanym zabiegu
5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy1
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu

środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy

0,5
Przegląd przepisów prawnych
Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożenia dla zdrowia człowieka
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony - ośliń oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM MONTOWANYM NA POJAZDACH SZYNOWYCH LUB INNYM SPRZĘTEM STOSOWANYM W KOLEJNICTWIE

A) Program szkolenia podstawowego
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin
Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
2Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin2
Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin

a) ze względu na funkcję:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inne,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

- powierzchniowe,

- wgłębne,

- systemiczne,

- inne

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin, w tym odpowiednio do specyfiki linii kolejowych,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3Integrowana ochrona roślin2
Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna
Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin4, w tym 3 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych lub stosowanego w kolejnictwie
Rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Rozpylacze i ich wpływ na jakość wykonania zabiegu ochrony roślin
Sprzęt naziemny montowany na pojazdach szynowych lub inny sprzęt stosowany w kolejnictwie - budowa, technika stosowania, badania i regulacja
Nowe tendencje w konstrukcji sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Wykrywanie i naprawa uszkodzeń sprzętu naziemnego montowane na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Regulacja i modernizacja sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.
Mycie opryskiwaczy i zagospodarowywanie ciekłych pozostałości po myciu
Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla sprzętu naziemnego,

c) przygotowanie sprzętu naziemnego do badania

5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko2
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

d) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody, na terenie uzdrowisk oraz zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin3
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych oraz innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia pożarowego,

b) drogi pożarowe

Dostępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem14
B) Program szkolenia uzupełniającego
Lp.TematLiczba godzin*
123
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Inne istotne zmiany przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin
2Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy0,5
Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin
Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

3Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy2
Zasady wykonywania zabiegu sprzętem przeznaczonym do stosowania środków ochrony rośliń montowanym na pojazdach szynowych lub innym stosowanym w kolejnictwie.
Wymagania dotyczące ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy2,5 w tym 1,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych lub stosowanego w kolejnictwie
Rozpylacze i ich wpływ na jakość wykonania zabiegu ochrony roślin
Sprzęt naziemny montowany na pojazdach szynowych lub inny sprzęt stosowany w kolejnictwie - badania i regulacja
Nowe tendencje w konstrukcji sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Wykrywanie i naprawa uszkodzeń sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Regulacja i modernizacja sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.
5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy0,5
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przystosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy0,5
Przegląd przepisów prawnych
Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożenia dla zdrowia człowieka
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia pożarowego,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BADAŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU NAZIEMNEGO

Lp.TematLiczba godzin*
wykładyćwiczenia
1Charakterystyka środków ochrony roślin1
2Podział i rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, z uwzględnieniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie1
3Rozpylacze i ich wpływ na jakość zabiegu11
4Technika ochrony upraw polowych i sadowniczych1
5Wymagania podzespołów opryskiwaczy1
6Badanie rozkładu cieczy - stół typu Lurmark12
7Badanie rozkładu cieczy - stół elektroniczny12
8Badanie wydatku rozpylaczy opryskiwaczy11
9Badanie wydajności pompy11
10Regulacja opryskiwaczy13
11Ocena stanu technicznego opryskiwaczy13
12Nowe tendencje w konstrukcji opryskiwaczy1
13Opryskiwacze specjalistyczne, z uwzględnieniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie1
14Regulacja opryskiwaczy specjalistycznych, z uwzględnieniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie11
15Modernizacja opryskiwaczy12
16Naprawa opryskiwaczy i ich kalibracja11
17Zasady badań sprzętu ochrony roślin13
18Zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących badania opryskiwaczy1
19Wybrane przepisy prawne2
Ogółem2020
* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BADAŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO

Lp.TematyLiczba godzin*
wykładyćwiczenia
1Charakterystyka środków ochrony roślin2
2Zasady badań sprzętu ochrony roślin1
3Podział i rodzaje sprzętu ochrony roślin1
4Technologia zabiegów agrolotniczych1
5Budowa i zasada działania aparatury do stosowania środków ochrony roślin metodą agrolotniczą1
6Ocena stanu technicznego aparatury agrolotniczej13
7Nowe tendencje w konstrukcji aparatury agrolotniczej1
8Regulacja aparatury agrolotniczej13
9Modernizacja aparatury agrolotniczej12
10Naprawa aparatury agrolotniczej12
11Opryskiwacze specjalistyczne1
12Zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących badania1
13Wybrane przepisy prawne1
Ogółem1410
* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

ZAŁĄCZNIK Nr  10  4  

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

wzór

1 § 3 pkt 2 lit. b tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2019 r.
2 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2019 r.
3 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2019 r.
4 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2019 r.