Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r.
Art.  72.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące:

1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia poszczególnych rodzajów szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
2) kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin,
3) programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:
a) stosowania środków ochrony roślin - sposób stosowania tych środków,
b) badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - rodzaje tego sprzętu,
4) maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
5) zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
6) zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi oraz termin przekazywania tych informacji,
7) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

- mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz zakres tych szkoleń.