Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.593

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 19 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1099) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 9 i 12 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.";

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 9 i 12 ustawy;";

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nagrodę roczną dyrektorowi podmiotu przyznaje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na wniosek:

1) rady naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284) - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 9 ustawy;

2) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do której zakresu działania należy nadzór nad podmiotem, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot:

1) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

2) terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 9 ustawy;

4) przedłożył w określonym przepisami terminie sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.";

5) w § 5:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy;",

b) uchyla się ust. 3.
§  2.  Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, począwszy od nagrody za rok 2018, z tym że wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok 2018 może zostać złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).