Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". - Dz.U.2019.1343 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1343

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

Na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.";

2)
w § 13 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.";

3)
w § 14:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek i załączniki do wniosku są składane w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej;

2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Na potrzeby złożenia wniosku i załączników do wniosku, składanych w postaci elektronicznej za pomocą systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bank krajowy na wniosek klienta, a spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - na wniosek członka, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dane niezbędne do uwierzytelnienia, pozwalające na założenie konta w systemie udostępnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.";

4)
§ 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Bank krajowy oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na potrzeby złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, składanego w postaci elektronicznej za pomocą systemu, o którym mowa odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 2 lub 3, w imieniu organu właściwego, przetwarzają następujące dane osobowe dotyczące wnioskodawców oraz dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start:

1) imię i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) obywatelstwo;

5) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) stan cywilny wnioskodawcy;

7) adres poczty elektronicznej i numer telefonu - w przypadku wnioskodawcy - o ile je posiada;

8) informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

2. Osoby upoważnione przez bank krajowy, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania ich w poufności.

3. Bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewniające możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 2 lub 3, zapewniają niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, oraz środki określone w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

4. Bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewniające możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 2 lub 3, udostępniają organowi właściwemu informacje służące potwierdzeniu spełniania obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także umożliwiają organowi właściwemu przeprowadzenie audytów i inspekcji.

5. Bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewniające możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 2 lub 3, usuwają dane objęte treścią wniosków i załączników do wniosków niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu złożenia wniosku przez organ właściwy.

6. W przypadku gdy bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu umożliwienia złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 2 lub 3, korzystają z usług innego podmiotu, który będzie przetwarzał dane osobowe, o których mowa w ust. 1, uważa się, że podmiot ten przetwarza dane osobowe w imieniu organu właściwego. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.".

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020:
1)
na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej,
2)
przez osobę uczącą się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej

- przepisów § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.