Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1038

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) 2

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 15 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1304) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przeprowadzanie kontroli w celu ustalenia występowania organizmu szkodliwego w okresie lotów wektora, jak i poza tym okresem; w ramach tych kontroli przeprowadza się regularne badania na obecność organizmu szkodliwego w:

a) roślinach podatnych, przy czym w pierwszej kolejności bada się rośliny martwe, w słabej kondycji zdrowotnej lub rośliny uszkodzone w wyniku pożaru lub burzy w sposób umożliwiający wektorowi złożenie jaj, zwanych dalej "roślinami dotkniętymi pożarem lub burzą"; próby do badań na obecność organizmu szkodliwego pobiera się z kilku części każdej rośliny, w tym z korony,

b) wektorze,

c) ściętych gałęziach, pozostałościach po cięciu roślin oraz naturalnie występującym martwym drewnie roślin podatnych, wykazujących objawy występowania wektora, w szczególności w części strefy porażenia lub strefy bezpieczeństwa, w której istnieje niskie prawdopodobieństwo wystąpienia na roślinach objawów porażenia przez organizm szkodliwy lub objawy takie mogą wystąpić po długim czasie od porażenia roślin

– przy czym intensywność badań w promieniu do 3000 m wokół każdej rośliny podatnej, w której stwierdzono obecność organizmu szkodliwego, jest co najmniej cztery razy większa niż na obszarze od ponad 3000 m od tej rośliny do zewnętrznej granicy strefy bezpieczeństwa;

2) oznaczenie roślin podatnych, w których stwierdzono obecność organizmu szkodliwego, oraz roślin podatnych: martwych, w słabej kondycji zdrowotnej lub roślin dotkniętych pożarem lub burzą;",

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nieokorowane dłużyce wyciętych roślin w miejscu składowania lub w zakładzie spełniającym warunki produkcji wyrobów z drewna określone w Międzynarodowym Standardzie w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 15 3 poddaje się zabiegom chemicznym zwalczającym wektor albo osłania siatką zatrzymującą owady nasączoną środkiem zwalczającym wektor lub niszczy się je w miejscu wycięcia roślin przez rozdrobnienie na części o krawędziach krótszych niż 3 cm;",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku roślin dotkniętych pożarem lub burzą, dopuszcza się podjęcie działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, po zakończeniu okresu lotów wektora, jeżeli:

1) działania te zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem kolejnego okresu lotów wektora;

2) w okresie lotów wektora poprzedzającym te działania oraz następującym po tych działaniach, na obszarach, na których występują rośliny dotknięte pożarem lub burzą, przeprowadza się kontrole występowania organizmu szkodliwego, obejmujące badania laboratoryjne wektora, a w przypadku stwierdzenia występowania organizmu szkodliwego - kontrole obejmujące badania laboratoryjne roślin podatnych wykazujących objawy porażenia przez organizm szkodliwy lub wektora.",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rośliny podatne: martwe, w słabej kondycji zdrowotnej i rośliny dotknięte pożarem lub burzą, wycięte zgodnie z ust. 1 pkt 3, poddaje się badaniom na obecność organizmu szkodliwego, do których pobiera się próby w sposób umożliwiający wykrycie u badanych roślin 0,1% stopnia porażenia z 99% prawdopodobieństwem wykrycia organizmu szkodliwego",

e) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) próby do badań, o których mowa w pkt 2, pobiera się:

a) z kilku części każdej rośliny, w tym z korony, przy czym w pierwszej kolejności próby pobiera się z tych części roślin, na których są widoczne objawy żerowania wektora,

b) ze ściętych gałęzi, pozostałości po cięciu roślin oraz naturalnie występującego martwego drewna roślin podatnych, wykazujących objawy występowania wektora, które znajdują się w części strefy porażenia lub strefy bezpieczeństwa, w której istnieje niskie prawdopodobieństwo wystąpienia na roślinach objawów porażenia przez organizm szkodliwy lub objawy takie mogą wystąpić po długim czasie od porażenia roślin ",

f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Jeżeli strefa bezpośrednia została wyznaczona zgodnie z § 3 ust. 2, wszystkie rośliny znajdujące się w odległości od 100 m do 500 m od rośliny podatnej, w której stwierdzono obecność organizmu szkodliwego, niepodlegające obowiązkowi wycinki zgodnie z ust. 7 pkt 1:

1) poddaje się kontrolom na obecność objawów porażenia przez organizm szkodliwy przed, w trakcie i po zakończeniu okresu lotów wektora oraz

2) w przypadku stwierdzenia na roślinach objawów występowania organizmu szkodliwego, pobiera się próby do badań na obecność organizmu szkodliwego:

a) z kilku części tych roślin, w tym z korony,

b) z wektora w okresie jego lotów -z uwzględnieniem § 5 ust. 1.";

2) w § 6:
a) w ust. 1:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przeprowadzanie corocznych kontroli w celu ustalenia występowania organizmu szkodliwego; w ramach tych kontroli przeprowadza się regularne badania roślin podatnych oraz wektora na obecność organizmu szkodliwego, przy czym w pierwszej kolejności bada się rośliny martwe, w słabej kondycji zdrowotnej lub rośliny dotknięte pożarem lub burzą, a kontrole przeprowadza się zwłaszcza w części stref porażenia przylegających do strefy bezpieczeństwa,",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w strefie bezpieczeństwa:

a) przeprowadzanie kontroli w celu ustalenia występowania organizmu szkodliwego w okresie lotów wektora, j ak i poza tym okresem; w ramach tych kontroli przeprowadza się regularne badania na obecność organizmu szkodliwego w:

– roślinach podatnych, przy czym w pierwszej kolejności bada się rośliny martwe, w słabej kondycji zdrowotnej lub rośliny dotknięte pożarem lub burzą; próby do badań pobiera się z kilku części każdej rośliny, w tym z korony,

– wektorze, przy czym w pierwszej kolejności bada się wektora na obszarach, na których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia na roślinach objawów porażenia przez organizm szkodliwy lub objawy takie mogą wystąpić po długim czasie od porażenia roślin,

– ściętych gałęziach, pozostałościach po cięciu roślin oraz naturalnie występującym martwym drewnie roślin podatnych, wykazujących objawy występowania wektora, które znajdują się w części struty bezpieczeństwa, w której istnieje niskie prawdopodobieństwo wystąpienia na roślinach objawów porażenia przez organizm szkodliwy lub objawy takie mogą wystąpić po długim czasie od porażenia roślin,

b) oznaczenie roślin podatnych: martwych, w słabej kondycji zdrowotnej lub roślin dotkniętych pożarem lub burzą, wycinanie i unieszkodliwianie tych roślin w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się organizmu szkodliwego oraz wektora przed wycinką i podczas wycinki.",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) niszczy się w miejscu ich wycinki przez rozdrobnienie na części o krawędziach krótszych niż 3 cm albo",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku roślin dotkniętych pożarem lub burzą, dopuszcza się wycinkę roślin po zakończeniu okresu lotów wektora, jeżeli:

1) wycinka ta zostanie przeprowadzona przed rozpoczęciem kolejnego okresu lotów wektora;

2) w okresie lotów wektora poprzedzającym wycinkę oraz następującym po wycince, na obszarach, na których występują rośliny dotknięte pożarem lub burzą, przeprowadza się kontrole występowania organizmu szkodliwego, obejmujące badania laboratoryjne wektora, a w przypadku stwierdzenia występowania organizmu szkodliwego - kontrole obejmujące badania laboratoryjne, roślin podatnych wykazujących objawy porażenia przez organizm szkodliwy oraz wektora ",

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Rośliny wycięte zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. b, z wyłączeniem roślin uszkodzonych w sposób uniemożliwiający żerowanie wektora organizmu szkodliwego, poddaje się badaniom na obecność organizmu szkodliwego, do których pobiera się próby w sposób umożliwiający wykrycie u badanych roślin 0,02% stopnia porażenia z 99% prawdopodobieństwem wykrycia organizmu szkodliwego

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/427 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniającą decyzję wykonawczą 2012/535/UE w odniesieniu do środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz. Urz. UE L 64 z 10.03.2017, str. 109).
3 Międzynarodowy Standard w zakresie środków Fitosanitarnych Nr 15 Wytyczne dla regulowania międzynarodowego obrotu drewnianym materiałem opakowaniowym (International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM 15, Regulation of wood packaging materiał in international trade) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).