Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1323

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137 oraz z 2018 r. poz. 1669, 2073 i 2212) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 5 oraz w § 11 w ust. 1, w ust. 3 w pkt 2 i w ust. 4 wyrazy "o pożyczkach i kredytach studenckich" zastępuje się wyrazami "o szkolnictwie wyższym i nauce";
2) w § 5 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w pkt 1, z tym że jeżeli szkody te obejmują również szkody w środku trwałym, gdy szkody w tym środku dodatkowo przekraczają kwotę 3350 zł,";

3) w § 5 w ust. 13 pkt 1 i w ust. 14 oraz w § 13 w ust. 12 wyrazy "łąk i pastwisk" zastępuje się wyrazami "wieloletnich użytków zielonych";
4) w § 13u:
a) w ust. 1:
w pkt 1 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"- który w latach 2014-2017 co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu ten tytoń lub te świnie zostały sprzedane przez producenta rolnego bezpośrednio albo za pośrednictwem grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) grupie producentów suszu tytoniowego utworzonej na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, która w latach 2014-2017 co najmniej raz nie otrzymała zapłaty za sprzedany tytoń w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu ten tytoń został sprzedany.",

b) w ust. 3 po wyrazie "złożyli" skreśla się wyrazy "w 2018 r.",
c) w ust. 8:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego lub grupy producentów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wobec upadłego lub dłużnika, wobec którego zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego lub tę grupę producentów zapłaty za sprzedane w latach 2014-2017 tytoń lub świnie, sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej lub doradcę restrukturyzacyjnego, lub inny podmiot upoważniony do sporządzania listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326 i 912);",

po pkt 4 dodaje pkt 4a w brzmieniu:

"4a) dokument potwierdzający istnienie wierzytelności producenta rolnego lub grupy producentów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wobec podmiotu będącego w likwidacji, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego lub tę grupę producentów zapłaty za sprzedane w latach 2014-2017 tytoń lub świnie, sporządzony przez likwidatora tego podmiotu, lub kopię dokumentu potwierdzającego istnienie tej wierzytelności, na której likwidator podmiotu będącego w likwidacji sporządził adnotację o uznaniu tej wierzytelności, lub kopię prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego istnienie wierzytelności, lub pisemną informację sporządzoną przez komornika o stanie egzekucji prowadzonej wobec likwidowanego podmiotu;",

d) w ust. 9 w pkt 2 po wyrazach "pkt 4" dodaje się wyrazy "lub 4a",
e) w ust. 11 w pkt 2 po wyrazach "pkt 4" dodaje się wyrazy "lub 4a".
§  2.  Do ustalania wysokości oprocentowania kredytu bankowego płaconego bankowi przez kredytobiorcę i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazywanej w zawieranych w 2019 r. umowach o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w związku z wystąpieniem w 2018 r. szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13 i 13u rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.