Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.303

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 13l;
2) po § 13n dodaje się § 13o w brzmieniu:

"§ 13o. 1. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi świń:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,

3) który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), zwanej dalej "ustawą", położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

a) wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zwanej dalej "decyzją 2014/709/UE", lub

b) zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

- zwanemu dalej "producentem świń".

2. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o siedzibie stada producenta świń, rozumie się przez to wszystkie siedziby stad tego producenta położone na obszarze kwalifikującym się do pomocy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń:

1) ze sprzedaży świń z siedziby stada, o której mowa w ust. 1 pkt 3, od 1 lipca 2017 r. - do wysokości obliczonej zgodnie ze sposobem określonym w ust. 11 pkt 1;

2) w 2017 r. w związku z wprowadzeniem, w tym roku, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta świń - do wysokości obliczonej zgodnie ze sposobem określonym w ust. 11 pkt 2.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej, zwany dalej "wnioskiem".

6. Wniosek może obejmować kwartalne, półroczne lub roczne okresy sprzedaży świń, w których producent świń uzyskał obniżone dochody.

7. Producent świń może złożyć wniosek obejmujący więcej niż jeden z okresów określonych w ust. 6.

8. Wniosek może obejmować każdy z okresów określonych w ust. 6 tylko raz.

9. Wniosek zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;

3) numer siedziby stada producenta świń ubiegającego się o pomoc nadany zgodnie z przepisami ustawy;

4) oświadczenie producenta świń:

a) że do świń objętych wnioskiem nie przyznano mu:

– pomocy finansowej ze środków krajowych,

– odszkodowania z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowania na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi,

– pomocy, o której mowa w ust. 14 pkt 1 lub 2,

b) określające kwotę obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za który jest składany wniosek.

10. Do wniosku producent świń dołącza:

1) kopie faktur lub faktur RR, lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy, o której mowa w ust. 11, albo

2) oświadczenie o braku dochodów ze sprzedaży świń z siedziby stada, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, w przypadku wprowadzenia na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;

3) zgodę, o której mowa w ust. 15 - w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania.

11. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń:

1) ze sprzedaży świń z siedziby stada, o której mowa w ust. 1 pkt 3, od 1 lipca 2017 r., stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku:

a) kwartale i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w kolejnych trzech latach przed złożeniem wniosku albo średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wielkości sprzedaży świń, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie - w przypadku kwartalnych okresów sprzedaży świń wskazanych we wniosku,

b) półroczu i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym półroczu a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym półroczu w kolejnych trzech latach przed złożeniem wniosku albo średniej liczby świń sprzedanych w tym samym półroczu w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek, z pominięciem półrocza o najwyższej i najniższej wielkości sprzedaży świń, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie - w przypadku półrocznych okresów sprzedaży świń wskazanych we wniosku,

c) roku i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym roku a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w kolejnych trzech latach przed złożeniem wniosku albo średniej liczby świń sprzedanych w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości sprzedaży świń, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie - w przypadku rocznych okresów sprzedaży świń wskazanych we wniosku;

2) w 2017 r. w związku z wprowadzeniem, w tym roku, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta świń - stanowi iloczyn średniej dziennej liczby świń sprzedanych w latach 2014-2016 albo średniej liczby świń sprzedanych w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim bezpośrednio poprzedzającym 2017 r., z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości sprzedaży świń, i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni obowiązywania zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami z siedziby stada, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

12. W przypadku gdy różnica między liczbą świń sprzedanych w okresie, za który jest składany wniosek, a liczbą świń sprzedanych w okresie, w odniesieniu do którego obliczana jest wysokość pomocy zgodnie ze sposobem wskazanym w ust. 11, przekracza 10% większej z tych liczb, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%.

13. Jeżeli producent świń rozpoczął utrzymywanie świń w okresie krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń do dnia złożenia wniosku.

14. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje producentowi świń do świń:

1) do których producent świń otrzymał pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 499, 1328, 1670 i 1688), lub

2) do których producent świń otrzymał pomoc, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. U. poz. 1166 i 1666), lub

3) do których przyznano mu pomoc finansową ze środków krajowych, przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub

4) które producent świń sprzedał w ramach działalności w zakresie:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub

b) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w lit. a, lub

c) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej w lit. a, lub

d) prowadzenia rzeźni, lub

e) prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.), lub

f) prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia Komisji wymienionego w lit. e.

15. Jeżeli gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

16. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na warunkach określonych w art. 26 rozporządzenia nr 702/2014.".

§  2.  Postępowania w sprawach udzielenia pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, producentowi świń:
1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1),
3) który utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:
a) wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) lub
b) zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
4) który sprzedał świnie utrzymywane na obszarze, o którym mowa w pkt 3, z przeznaczeniem do uboju

- wszczęte na podstawie § 13l rozporządzenia zmienianego w § 1 umarza się.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.